ایران خودرو٬ ایتکو پرس
شارژ بن های پارسیان فقط در مناسبتهای ارتجاعی اسلامی !

بنا به خبر دريافتى٬ سابق براین هر ماه مبلغ 30 هزار تومان بابت بن خرید خوار و بار به حساب کارتهای پارسیان کارگران واریز میشد. هر چند که این مبلغ در آشفته بازار سرمایه دارى بحران زده بهای تهیه 2 کیلو گوشت هم نیست! بنا به دستور دادفر مدیر سابق ایتکو پرس در 7 ماه آخر تصدیش پرداخت مبالغ بن خوار و بار به کارگران کاملا قطع شد. نیاکان مدیر جدید همين سیاست دزدی آشکار را ادامه داد. هم اکنون بن 10 ماه گذشته پرداخت نشده و معوق رها شده است. دراین مدت اعتراضات و پیگیریهای کارگران برای پرداخت مجدد و منظم و افزایش مبلغ بن خوار و بار ماهیانه٬ ظاهرا حضرات جنایت پیشه را مجبور به عقب نشینی نموده است. اما بن ها دیگر به روش سابق شارژ و پرداخت نمیشود اما هر چند از گاهی به بهانه مناسبتهای ضد انسانی و ارتجاعی اسلامی مبلغ ناچیزی به حالت ترحم و صدقه! به حساب کارگران واریز میشود. این دزدی آشکار از يکسو و پرداخت موردى به بهانه مناسک و مراسمات حکومت اوباش اسلامی از سوى ديگر٬ بشدت خشم کارگران را برانگیخته است. کارگران خواهان دریافت فوری بن های معوق شده و برقراری منظم  پرداخت ماهیانه بن های خرید خوار و بار و افزایش مبلغ آن مطابق با تورم و هزینه های روز زندگی هستند.

یکی از کارگران میگفت: با دستمزد و اضافه کاری و غيره سر جمع حدود 350 هزار تومان در ماه میگیرم. 150 هزار تومان بابت قسط و بدهی، 100 هزار تومان اجاره خانه٬ من و خانواده ام در این شرایط وحشتناک باید با 100 هزار تومان یکماه را بگذرانیم. آیا دادفر ها و نیاکان ها و آخوندهای ریز و درشت هم مثل ما زندگی میکنند؟   

رفقای کارگر !نخیر، سرمایه داران و آخوندهای طفیلی که هنری جز جنایت و دزدی و اشاعه مزخرفات اسلامی ندارند، زندگى افسانه اى دارند و در کاخها نشسته اند. خیل عظیم پاسدار بسیجی های مزدور، آدمکشان حرفه ای و اطلاعاتیهای جاسوس حکومتی، همه این بیکارگان انگل و مفتخور نه تنها کار نمیکنند بلکه با چپاول و غارت دسترنج ما کارگران٬ مفت میخورند و مفت میچرند. این وضعيت را نبايد بيش ازاين پذيرفت. ما شايسته يک زندگى انسانى هستيم. دوستان، برای نابودی حکومت اسلامی، برای نابودی نظام سرمایه داری و این بردگی مدرن باید متحد شویم. باید بپاخیزیم. باید مجامع عمومی منظم و شوراهایمان را بر پا کنيم.

سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از 1500 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا و یکطرفه با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی در 3 شیفت 8 ساعته پر فشار و خطرناک کاری از مجموعه های اصلی پرسی ایران خودرو میباشد.  


   
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى
٢٠ بهمن ۱۳۸۸ - ٩ فوریه ۲۰۱۰