ایساکو ایران خودرو
سنوات پنج ساله پرداخت نشده کارگران !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 1200 نفر از کارگران ایساکو وابسته به ایران خودرو٬ مبالغ مربوط به سنوات پنج سال گذشته را دریافت ننموده اند.

مبلغ سنوات برابر است با حداقل یکماه پایه دستمزد کارگران قراردادی که کارفرما موظف است در پایان سال این مبلغ را به کارگران پرداخت نماید. اما در ایساکو با وجود اعتراضات مکرر و پیگیریهای تاکنونی کارگران، بعلت کارشکنی بابایی مدیر ایساکو و احمدی مدیر شرکت پیمانکاری ستاک٬ کارگران هنوز مبالغ مربوط به پنج سال گذشته سنوات را دریافت نکرده اند. بابایی و احمدی به انحا مختلف از پرداخت مبالغ سنوات کارگران طفره رفته و در جواب کارگران معترض بارها با عوامفریبی گفته اند:عدم پرداخت سنوات بنفع خود کارگران است. این موجب میشود تا پولهای کارگران برایشان پس انداز شود و ...

یکی از کارگران معترض میگفت: ما نیاز به وکیل وصی و قیم نداریم. ما و خانواده هایمان در حالیکه برای نان شب، اجاره خانه هایمان و هزار و یک بدبختی دیگر زندگی معطلیم٬ هیچ نیازی به نیت خیر (عوام فریبی و دزدی) این حضرات مفتخور نداریم. اینها حداقل ترین دستمزد و پولهای ما را نمیدهند٬ در حسابهای بانکیشان تلنبار کرده حتی از سود بانکی این دستمزدهای پرداخت نشده ما بهره میبرند. اینها میخواهند حداقل ترین پولها و دستمزد ما پرداخت نشود تا مشمول مرور زمان شود، تا در زمان اخراج ما کارگران آن را ماستمالی کرده و بالا بکشند و ...

دفتر و انبارهای مرکزی ایساکو واقع در جاده مخصوص کرج با بیش از 1200 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا٬ با دستمزدهای 264 هزار تومانی و یک شیفت 12 ساعته کاری از 7 صبح تا 7 عصر و البته کار اجباری بنا به نیاز کارفرما در روزهای تعطیل٬ کارش تهیه و توزیع و بسته بندی انواع لوازم خودرو و اجرای سفارشات ایران خودرو میباشد. تعدادی از این کارگران طرف قرارداد شرکت انگل پیمانکاری "ستاک" بوده، بخشی از کارگران با خود ایساکو و بخشی دیگر طرف قرارداد ایران خودرو هستند. بر اثر جابجایی و بسته بندی مداوم و فشرده انواع محموله ها و بارهای سنگین٬ اکثر کارگران به انواع بیماریهای مفاصل و دیسک کمر و... مبتلا شده اند. در بسیاری موارد در حالیکه کارگران از درد پا و کمر به خود میپیچند برسر کار حاضر شده و بیماریشان را پنهان کرده، خود را به کار میزنند تا مبادا به دلیل سود جویی و خشم کارفرما از کار اخراج شوند .

                                         
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۵ فروردين ١٣٨٩ – ۴ آپريل ٢٠١٠