اخراج کارگران شرکت جنرال مکانیک در سال جدید!

بنا به خبر دريافتى٬ با شروع سال جدید و طی چند روز اخیر 30 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک٬ که قراردادهای کاریشان تا پایان اسفند ماه سال پیش بود٬ به دستور یاری مدیر شرکت و چهره منفور ضد کارگری در سال جدید قراردادهايشان تمدید نشده و این کارگران در حالیکه دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به بهمن و اسفند سال گذشته و سنوات خود را نیز دریافت ننموده اند اخراج شده اند.

بعلت همکاری و همدستی ادارات کار و بیمه حکومت اسلامی با سرمایه داران و باند یاری در شرکت جنرال مکانیک٬ کارگران اخراجی و معترض عملا قادر به باز پس گیری مطالبات و دستمزدهای معوق شان نشده اند. با اینحال تعداد دیگری از کارگران همچنان در خطر اخراج قرار دارند. تفرقه و عدم تشکل و سازمانیابی کارگران در این میان امتیاز مناسبی برای حکومت اسلامی و سرمایه داران در ادامه جنایاتشان علیه کارگران است.

اوضاع در شرکت جنرال مکانیک بحرانی است. یاری و عوامل کارفرما با مظلوم نمایی دائما از بی پولی و بحران مالی زوزه میکشند و حدود 200 نفر کارگر ناراضی و معترضی که هنوز دستمزدها و مطالبات و سنوات مربوط به بهمن و اسفند ماه سال پیش خود را دریافت نکرده اند. کارگران از سوئى  خواهان دریافت فوری دستمزدهای معوق و توقف اخراجها و بازگشت به کار کارگران اخراجی اند و از سوى ديگر کارفرما براى ساکت کردن کارگران شمشير اخراج را بالاى سر کارگران نگه داشته است.

هم اکنون در شرکت جنرال مکانیک بخش پروژه احداث بزرگراه حصارک - بلوار آسیا در غرب تهران بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه، سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی٬ در 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرکها و زاغه نشینهای اطراف تهران خود را به محل کار میرسانند. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت باندهای مافیایی و دزد بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی میباشد.

      
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ فروردين ١٣٨٩ – ٧ آوريل ٢٠١٠