اعتصاب در پالايشگاه نفت اصفهان
نماينده پيمانکار از کارگران کتک خورد

بنا به خبر دريافتى٬ روز سه شنبه ٢۴ فروردين کارگران در پالايشگاه نفت اصفهان بدليل عدم دريافت حقوق ها دست به اعتصاب و تجمع زدند. کارگران در اعتراض به نگرفتن حقوق اسفند ماه خود دست از کار کشيدند و مقابل شرکت پيمانکارى اجتماع کردند. شرکت "سنا انديشه" پيمانکار پالايشگاه اصفهان در پروژه تامين و نگهدارى تجهيزات پالايشگاه است.

کارفرماها که در واقع مديران پالايشگاه هستند در پاسخ به اعتراض کارگران عنوان کردند که ما حقوق اسفند ماه شما را به حساب شرکت پيمانکارى واريز کرده ايم. اما پيمانکار ريختن حقوق کارگران به حساب شرکت را تکذيب ميکرد. حقيقت اما اينست که اين سياست پالايشگاه و پيمانکار است که دست در دست هم نان کارگران را گرو ميگيرند تا کارگران را با فشار فقر در وحشت بيکارى قرار دهند و مانع تحرک و اعتراض آنان براى بهبود حقوقها و شرايط کار شوند. اما کارگران در مقابل اين بازى مديران پالايشگاه و پيمانکار عقب ننشسته و در فاصله ٢۴ ساعت حقوق عقب افتاده خود را دريافت کردند. دراين مبارزه کارگران پالايشگاه نفت اصفهان با اعتراض شديد و درگيرى با نماينده پيمانکار که منجر به کتک خوردن او توسط کارگران شد حقوق خود را تمام و کمال دريافت کردند.

لازم به توضيح است که حقوق کارگران چنان ناچيز و وحشتناک است که کفاف زندگى بخور و نمير يکماه را نميکند. کارفرماهاى پالايشگاه در ابتداى سال که بايد حقوق کارگران را اضافه کند هميشه دست به اين مانورها ميزنند. هدفشان اينست که کارگران را در موضع دفاعى قرار دهند.

کارگران پالايشگاه اصفهان بايد همانطور که متحدانه در زمينه نقد کردن حقوق عقب افتاده خود عمل کردند در زمينه افزايش حقوقهاى ساليانه نيز با توجه به تورم و گرانى کمر شکن عمل کنند. کارگران نبايد يک لحظه فراموش کنند که مديران رسمى و پيمانکاران در مقابل کارگران متحد عمل ميکنند و پاسخ اين اتحاد نامقدس ضد کارگرى سرمايه داران اتحاد قدرتمند کارگران است.

 
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۶ فروردين ١٣٨٩ – ١۵ آوريل ٢٠١٠