اجتماع دستفروشان سنندج در مقابل شوراى شهر

بنا به خبر دريافتى٬ امروز يکشنبه ٢٣ اسفند حدود ۶٠ نفر از دستفروشان سنندج در مقابل شوراى شهر تجمع اعتراضى سازمان دادند.

مسئله از اين قرار است که ديروز شنبه ٢٢ اسفند٬ بنا به دستور مقامات امنيتى که به شهردارى اعلام شده٬ ماموران شهردارى اقدام به جمع آورى وضبط بساط اين دستفروشان کردند. محله اى که تجمع بيشترى از اين دستفروشان در آن متمرکز است خيابان اصلى شهر (فردوسى) است و اجناس اين دستفروشان ديروز دراين خيابان ضبط شده است. از ميدان انقلاب به طرف ميدان اقبال٬ از سه راه نمکى به طرف ميدان مادر. قبلا اين دستفروشان فقط از ساعت پنج و نيم عصر مجاز بودند که در کنار خيابان بساط خود را پهن کنند. اما از ديروز شنبه به دستفروشان اعلام کردند که فقط از ساعت هفت و نيم شب مجاز هستند که بساط شان را پهن کنند. اما وقتى ديروز دستفروشان از همان ساعت پنج و نيم شروع به پهن کردن بساط هايشان کردند٬ شهردارى و عواملش با خشونت تمام به آنها حمله کرد و همه اجناس ناچيز آنها را ضبط و به شهردارى که در خيابان استاندارى واقع است منتقل کرد.

بحث دستفروشان اين است که از ساعت هفت و نيم به بعد شب است و مردم به خانه هايشان ميروند. اين تغيير ساعت يعنى اينکه ما نان نخوريم! لذا از امروز دستفروشان زحمتکش خودشان را سازمان دادند و اولين تجمع اعتراضى را در مقابل شوراى شهر برپا کردند. خواست دستفروشان پس گرفتن اجناس شان٬ يعنى تمامى دارائى شان٬ و هميچنين تغيير ساعت به همان روال قبلى يعنى پنج و نيم است.

تجمع از ساعت ١٠ صبح شروع شد و تا ساعت يک بعدازظهر ادامه داشت. دستفروشان به داخل ساختمان شوراى شهر رفتند و تقريبا تمام کريدورهاى داخل ساختمان را پر کردند. بطورى که شريعتى رئيس شوراى شهر ابتدا تلاش داشت که دستفروشان را از ساختمان شورا بيرون کند اما دستفروشان او را از ساختمان شوراى شهر به محل کار خود کشاندند. دستفروشان بدنبال اجتماع در مقابل ساختمان شوراى شهر اقدام به مکاتبه با شهردارى کردند و در نامه اى اعتراض شان را به شهردارى اعلام کردند اما شهردارى بجز جوابهاى بى سر و ته و وعده "پيگيرى ميکنيم" عملا کارى انجام نداد.

دستفروشان تصميم دارند که فردا دوشنبه با تعداد بيشترى مجددا مقابل ساختمان شوراى شهر اجتماع کنند. دستفروشان تصميم اجتماع فردا را امروز دهن به دهن به همکارانشان اطلاع دادند.

يک وحشت ارگانهاى حکومتى از ازدحام در خيابانها بويژه در آستانه چهارشنبه سورى است. ترس و نگرانى دولتيها باعث شده که به اقدامات ويژه حتى براى دو هفته دراين ايام متوسل شوند. ميدانند که از روزهاى قبل چهارشنبه سورى به طرف سال نو جوانها خيابانها را کنترل ميکنند و شروع ميکنند به ترقه انداختن و شادى کردن. کنترل اين جمعيت براى حکومت سخت است و لذا به روشهاى پيشگيرانه رو آورده اند. اما اين وحشت حکومت و تلاشش براى کنترل اوضاع به قربانى شدن دستفروشان و مصادره اموال ناچيزشان منجر شده است. از آنجا که اين زحمتکشان هيچ منبع درآمدى ندارند با اين اقدام حکومت در آستانه سال نو زندگى شان تماما فلج ميشود. دستفروشان ميگويند اين عيدى دولت به ما است: دولت ميگويد نان نخوريد٬ ميخواهد ما را از يک لقمه نان خشک هم بياندازه! فضا در ميان دسفروشان بشدت ملتهب است و همه به حکومت و مقامات رژيم فحش ميدهند.

اعضاى شوراى شهر هم صرفا گفتند که ما موضوع را پيگيرى ميکنيم. اعضاى شوراى شهر از عصبانيت دستفروشان شوکه شده بودند. آنها ميدانند که مردم شهر ميتوانند سريعا به اين بهانه عليه حکومت بشورند.

دستفروشان بايد پيگيرانه شهردارى و عوامل امنيتى را سرجايشان بگذارند. متحدانه و پيگيرانه خواست تان را دنبال کنيد. دراين اعتراضات مردم انقلابى شهر سنندج از شما حمايت ميکنند.

 
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٣ اسفند ١٣٨٨ – ١۴ مارس ٢٠١٠