پروژه خطرناک گاز زدن در خط نفتى آغاجارى
جمهورى اسلامى با جان مردم بازى ميکند

بنا به اخبار دريافتى ٬ جمهورى اسلامى وارد اجراى يک پروژه خطرناک نفتى شده است که ميتواند به قتل عامى از مردم محروم منطقه منجر شود.

دراين پروژه قرار است توى خط چاههاى نفتى آقاجارى٬ به منظور اينکه نفت پائين رفته را بالا بيارند و بتوانند استخراج کنند٬ گاز بزنند. اين اقدام در يکماه گذشته قرار بوده اجرا شود اما با مشکل مواجه شده و مهمتر کسى جرات اجراى آن را ندارد و کارگران تمايلى به اين کار ندارند. مسئله اينست چنين اقدامى٬ يعنى گاز زدن توى اين خطوط نفتى مثل يک بمب شيميائى است و سه استان بزرگ در معرض خطر نشت گاز قرار ميگيرند. اين گازى که توى چاهها ميزنند اگر نشت کند فوق العاده خطرناک است و جان هاى بسيارى را ميگيرد.

چهارشنبه شب و روز پنجشنبه ١۵ بهمن در ابتداى راه اندازى پروژه دو نفر در اثر نشت گاز روانه بيمارستان شدند و هنوز خبرى از چگونگى وضعيت و سلامتى آنها نيست.

آدمکش هان سرمايه دار با سازمان دادن پروژه اى فوق العاده خطرناک با جان مردم بازى ميکنند. اگر فاجعه اى رخ دهد چيزى شبيه يونيون کاربايد و مشابه آن و چه بسا گسترده تر خواهد بود. کارگران و مردم منطقه بايد هوشيار باشند. اخبار و جزئيات مسئله را به اطلاع عموم برسانند و با اعتراض فورى مانع از ايجاد وقوع فاجعه اى عظيم شوند. جمهورى اسلامى و هيچ دولتى مطلقا حق ندارد تحت عنوان طبيعى "عمليات کشف و استخراج" جان و زندگى مردم را تهديد کند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مردم منطقه و بويژه کارگران را به هشيارى کامل در قبال اين مسئله حياتى جلب ميکند. کارگران و کارشناسانى که ميتوانند در جزئيات فنى غير متعارف بودن و خطرناک بودن اين پروژه را توضيح دهند٬ بايد با اقدام مسئولانه و افشاگرى خود مانع يک فاجعه انسانى شوند. بايد مانع اجراى پروژه اى شد که خطر جدى براى جمعيت عظيمى از مردم منطقه دارد.  

  
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى
١٧ بهمن ۱۳۸۸ - ۶ فوریه ۲۰۱۰