اشغال سفارت جمهوری اسلامی در استکلهم
سفارتخانه هاى رژيم بايد بسته شود!

امروز جمعه ٢۶ ژوئن برابر با ۵ تيرماه٬ تظاهرات وسيع و پرشورى بدعوت احزاب و سازمانهاى کمونيست و چپ و نهادهاى و فعالين سياسى در مقابل سفارت جمهورى اسلامى در استکهلم برگزار شد. اين تظاهرات بنا به قرار قبلى در هماهنگى با اعتراض جهانى در دفاع از کارگران ايران سازمانيافته بود. اما فضاى ايران و عصبانيت ايرانيان خارج کشور باعث شد که بعد از دقايقى تجمع کنندگان به سمت درب اصلى سفارت حرکت کردند. بعد از مدتى کشمکش با پليس تظاهرات کنندگان به سمت درب يورش بردند٬ تابلوى سفارت جمهورى اسلامى را پائين آوردند و با شکستن درب سفارت حدود ۴٠ نفر از معترضين با پرچم سرخ وارد لانه جاسوسى رژيم اسلامى شدند.

چماقداران سفارتى با کابل و شلاق و چماق و چاقو و اسلحه مقابل معترضين قرار گرفتند و تلاش کردند با ضرب و شتم آنها را به عقب برانند. معترضينى که موفق به ورود به داخل محوطه سفارت شده بودند شيشه هاى ساختمان سفارت را شکستند٬ مزدوران رژيم را عقب راندند و آنها را گوشمالى دادند. بعد از حدود ١٠- ١۵ دقيقه درگيرى با مزدوران رژيم و دخالت پليس و شليک يک تير هوائى بعنوان اخطار٬ معترضين به مقابل درب سفارت برگشتند. در درگيرى محوطه سفارت چند نفر با چاقو و چماق مزدوران زخمى شدند.

با اعلام واقعه بلافاصله صدها نفر ديگر به سرعت خود را جلوى سفارت رساندند. همينطور بنا به اخبار رسيده به تظاهرات بدنبال پخش اين خبر تعداد زيادى از ايرانيان در ميدان مرکزى شهر استکهلم اجتماع کردند. راديوها٬ رسانه هاى بين المللى٬ رسانه هاى سوئد بسرعت خبر را پخش کردند و در همان حين تظاهرات از ايران خبر رسيد که ابتکار انقلابى معترضين آزاديخواه در شهر استکهلم در ايران وسيعا پخش شده است. در طول چهار ساعت تظاهرات که حدود هزار نفر در آن شرکت داشتند يکصدا عليه جمهورى اسلامى و ضرورت سرنگونى آن و بستن سفارتخانه هاى رژيم فريادها بلند بود. جوانان و زنان يکپارچه شور و اعتراض بودند. تظاهر کنندگان شعار ميدادند "اين فقط اولشه"٬ "ما ميريم اما برميگرديم"!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اقدام انقلابى و بموقع و جسورانه مخالفين آزاديخواه جمهورى اسلامى را ارج مينهد و دستشان را بگرمى ميفشارد. همانطور که اعلام کرديم "ما برميگرديم" و درب اين لانه جاسوسى و مرکز تروريستى را ميبنديم. امروز وقت آنست که در همه کشورها ايرانيان همراه با مردم آزاديخواه و جسور در ايران همه جا جمهورى اسلامى را عقب برانند. وقت آنست درب سفارتخانه هاى رژين اسلامى را بست. وقت آنست که بساط جمهورى اسلامى را همه جا جمع کرد.

درود به زنان و مردان و جوانان جسور و انقلابى و سوسياليست و کمونيستى که با اقدام شجاعانه شان دنيا را تحت تاثير خود قرار دادند و پرچم و خط اعتراض واقعى در خارج کشور را يک گام بجلو بردند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۵ تير ١٣٨٨ – ٢۶ ژوئن ٢٠٠٩