ایران خودرو٬ ایتکو پرس
اخراج کارگران، سنوات و دستمزدهای معوقه!

بنا به خبر دريافتى٬ در چند روز گذشته 8 نفر از کارگران قراردادی سایت یک ایتکو پرس به دستور نیاکان مدیر جدید ایتکو پرس از کار اخراج شدند. هر یک از این کارگران حداقل دارای دو تا پنج سال سابقه کار بوده که در حال حاضر بدون منظور نمودن هیچ حق و حقوقی از کار اخراج شده اند. از جانب نیاکان و عوامل کارفرما در جواب کارگران معترض علیه اخراج و بیکاری تاکنون جوابی داده نشده است.

همچنین بیش از 1500 نفر از کارگران سایتهای یک و دو ایتکو از آغاز سال جدید تاکنون٬ با وجود پیگیریها و اعتراضات مکرر خود٬ تا این لحظه موفق به دریافت مبالغ مربوط سنوات و مرخصی های استفاده نشده خود که مربوط به سال پیش است نشده اند. بنا به گفته یکی از مسئولین مالی ایتکو پرس مبلغ سنوات و مرخصی های پرداخت نشده کارگران چیزی بیش از 750 میلیون تومان می باشد. و تاکنون عوامل و باندهای حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران خودرو به بهانه های مختلف از پرداخت آن طفره رفته و این پولهای ناچیز کارگران را٬ که متعلق به یک سال کار و رنج و بیماری و استثمار وحشیانه است٬ بالا کشیده اند. این پولها را بالا کشیده اند تا از يکسو به زندگی کارگران و خانواده های محرومشان فقر و فلاکت بیشتری تحمیل شود٬ و از سوی دیگر سرمایه داران انگل و طفیلی فربه و فربه تر شوند. از آغاز سال جدید تاکنون مرتبا مبالغ دستمزدها و اضافه کاری کارگران با انواع کارشکنی و تاخیر پرداخت میشود.

امروز هفتم تیرماه٬ سرانجام پس از یک هفته پی گیری و اعتراض مصمم٬ کارگران موفق شدند دستمزدهای خرداد ماه خود را نقد نمایند. یکی از کارگران ایتکو پرس میگفت: چطور است برای ما کارگرانی که کار کرده ایم، دچار بیماری و حوا دث کار شده ایم و دنیا و تمام تفریح و لذات آن برای ما و خانواده هایمان در این کارخانه های لعنتی تباه شده است٬ پولی برای پرداخت دستمزدهای ناچیزمان ندارند؟ و چطور است حالا که برای حکومتشان احساس خطر می کنند هزاران هزار پلیس ضد شورش و سگهای هارشان را در خیابانها به جان مردم و جوانان انداخته اند؟ پول و هزینه این همه لشکرکشی برای قتل و کشتار مردم از کجا می آید؟

سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از 1500 کارگر قراردادی سفید امضا٬ با قراردادهای یک طرفه و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی٬ واقع در جاده مخصوص کرج و اتوبان کرج قزوین (بهشت سکینه) با شرایط کار سنگین و پرخطر از مجموعه های اصلی پرسی ایران خودرو می باشد.

به دنبال جابجایی منطقی و مدیریت جدید نجم الدین٬ بسیاری از مدیران وابسته به منطقی مدیر سابق ایران خودرو جایشان را به چهره های جدید ضد کارگری وابسته به باند نجم الدین مدیر جدید می دهند. مدیران جدید و نوکیسه هایی که برای پر نمودن جیب های گشادشان باید بر شدت استثمار و بی حقوقی کارگران بیافزایند و خانواده های کارگری را به سمت فقر و نابودی بیشتری سوق دهند. برکناری دادفر مدیر سابق ایتکو پرس و سپردن مدیریت جدید به دست نیاکان٬ سیاستی همچنان در این مسیر کهنه ضد کارگرى است. لازم بیاد آوریست عوامل حکومت اسلامی و سرمایه داران در ایران خودرو٬ طرحی برای اخراج گسترده کارگران در پایان تعطیلات اجباری تابستانی در دست اجرا و بررسی دارند که از هم اکنون زمزمه و شمارش معکوس آن در بین کارگران شروع شده است.

کارگران ايران خودرو!
وقت آنست که شوراهاى کارگرى را برپا و آنرا به رژيم اسلامى تحميل کنيم. شرايط سياسى ملتهب اين امکان را ميدهد که وسيعا کارگران ايران متشکل شوند. با اتکا به اين قدرت ميتوانيم خواستهاى فورى طبقه کارگر را تحميل کنيم و با اتکا به اين قدرت ميتوانيم بعنوان رهبر آزادى جامعه بميدان بيائيم.

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ تير ١٣٨٨ – ٢۶ ژوئن ٢٠٠٩