زنده باد همبستگى کارگرى
در باره حمايت عملى از کارگران پتروشيمى

کارگران پالايشگاه هاى گاز ده فاز پارس جنوبى در مجامع عمومى خود بيانيه اى را در حمايت از اعتصاب کارگران پتروشيمى تصويب و منتشر کرده اند. اين اقدام به دلائل مختلف حائز اهميت بالائى است و ضرورى است مبناى حمايت عملى از کارگران پتروشيمى در ديگر مراکز کارگرى شود. اولا٬ اين حمايت در مجامع کارگران پالايشگاهها تصويب شده است و معلوم است نيروى واقعى و مادى پشت اين حمايت توده کارگران است. ثانيا٬ پيام بر حمايت عملى کارگران رسمى در ماهشهر از کارگران پيمانى بعنوان يک راه پيروزى اعتصاب تاکيد ميکند. امرى که کارگران پتروشيمى در بيانيه شان بر آن تاکيد و خواهان حمايت عملى شده بودند. ثالثا٬ اين پيام بر اهميت مجمع عمومى و دخالت متحدانه توده کارگران و ايجاد شوراى کارگرى تاکيد دارد و اين سنت را رمز پيشروى و پيروزى مبارزه برحق کارگران پتروشيمى ميداند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران پالايشگاههاى پارس جنوبى درود ميفرستد و از ديگر بخشهاى طبقه کارگر ايران ميخواهد با اقدامات واقعى و عملى به طرق مختلف از کارگران پتروشيمى حمايت کنند. حزب بر تلاش گسترده تر در خارج کشور براى جلب همبستگى کارگرى٬ دفاع از کارگران اعتصابى٬ دفاع از کارگران زندانى و محکوميت حکومت ضد کارگرى جمهورى اسلامى تاکيد دارد. زنده باد اتحاد و همبستگى کارگران. پيروز باد اعتصاب کارگران پتروشيمى.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٧ مهر ١۳۹۰ – ٩ اکتبر ۲۰١١

------------------------------------------------------------

ضميمه: پيام کارگران پالايشگاههاى پارس جنوبى به نقل از سايتهاى خبرى٬

پيام مجامع عمومی شورای فازهای دهگانه پالايشگاههاى پارس جنوبى به کارگران اعتصابى پتروشيمى بندر امام

پيام
October 07, 2011

دوستان و همکاران عزيز !
خبر اعتصاب شما را شنيديم و مشتاقانه آنرا دنبال ميکنيم. ما کارگران متشکل در شوراهاى پالايشگاههاى پارس جنوبى از اعتصاب و مطالبه برحق شما دفاع و پشتيبانى ميکنيم .

 خواست تامين امنيت شغلى٬ لغو شرکتهاى پيمانکارى و کنار زدن آنها در روند استخدام و تفرقه اى که بين کارگران ايجاد ميکنند٬ خواست استخدام مستقيم توسط شرکت٬ برخوردارى از مزاياى کارگر رسمى٬ افزايش دستمزدها متناسب با جوابگوئى به هزينه هاى امروز خانواده هاى کارگرى٬ و برخوردارى از تشکل مستقل که دخالت همه کارگران را در تامين خواستها و سرنوشت شان جوابگو باشد٬ خواست همه  کارگران ايران است .
 
از نظر ما در اين شرايط همه کارگران پتروشيمى بويژه کارگران رسمى در منطقه ويژه اقتصادى و کارگران رسمى بندر امام ضرورى است که از خواست شما کارگران پيمانى حمايت عملى کنند. تشکل کارگرى يعنى شرايطى که کارگران هر مرکز صنعتى بتوانند در شرايط برابر و متحدانه حرف و خواست شان را طرح کنند و نيروى جمعى شان را وثيقه تحقق خواست هايشان کنند. تجربه ما اگر به تشکل و ايجاد شوراهاى کارگرى منجر شده به اين دليل است که اين ديوارهائى را که بين ما کارگران فنى و متخصص و ساده و غير متخصص کشيدند برداشتيم. شما در ماهشهر و کارگران ديگر مراکز صنعتى براى پيشروى و تحقق مطالبات برحق تان ضرورى است چنين اقدامى بکنيد. ما در اينجا در هر موردى مجمع عمومى تشکيل داديم و همه کارگران در آن دخالت داشتند. اين دخالت باعث شده که شورا قوام بگيرد و تمام کارگران احساس قدرت و حرمت کنند. مسئله اى که قبلا وجود نداشت .
 
مبارزه کارگران علنى است و براى خواستهاى مشروع صورت ميگيرد. در اين مبارزه بايد کارى کرد و حرفى زد که حرف دل همه کارگران باشد و همه کارگران از آن سربلندانه دفاع کنند. ما کارگران پالايشگاههاى گاز پارس جنوبى براى اعتصاب شما آرزوى موفقيت ميکنيم و توصيه ميکنيم که براى حفظ اتحادتان همواره به نيروى جمعى کارگران اتکا کنيد. چشم انتظار پيروزى شما و تشکيل شوراى کارگران پتروشيمى هستيم. زنده باد اتحاد کارگران پتروشيمى .
 
شوراى کارگران پالايشگاهاى پارس جنوبى
11 مهر 1390