ترور جنايتکارانه موسى حسين را محکوم ميکنيم!

بنا به خبر حزب کمونيست کارگرى چپ عراق، عصر روز يازده  ژانويه در کرکوک، توسط يک باند تروريستى موسى حسين کادر و مسئول کميته کرکوک حزب کمونيست کارگرى چپ عراق ترور شد. در اين خبر آمده است که موسى حسين توسط تروريستها در دفتر روزنامه حزب بشدت شکنجه شده و سپس به رگبار گلوله تروريستهاى جنايتکار بسته ميشود.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ترور جنايتکارانه رفيق موسى حسين را قويا محکوم ميکند. ما جان باختن رفيق موسى حسين را به خانواده، دوستان و همرزمان او صميمانه تسليت ميگوئيم. تروريسم و ميداندارى انواع باندهاى تروريستى ارتجاعى و اسلامى به يک جز زندگى مردم محروم عراق تبديل شده است. اين نتيجه حمله نظامی آمریکا به عراق و پروژه "دمکراسى در عراق" است که يک  جامعه را تا اعماق به تاريکى و جنگ و خونريزى عقب برده است. در عراق اگر آينده اى متصور باشد که جامعه را از منجلاب امروز برهاند، تنها نيروى کمونيستی و آزادخواهی و صف متحد کارگران عراق است. مادام که اين نيرو قادر به ايفاى نقش موثر در معادلات سياسى عراق و منطقه نشده است، متاسفانه اين وضعيت ادامه دارد. ترديدى نيست روزى بايد اين جنايتکاران حساب پس بدهند. ياد عزيز رفيق موسى حسين  در مبارزه و تلاش براى يک دنياى بهتر زنده است!

مرگ بر تروريسم!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونيسم كارگری
٢۴دی ماه ١٣٨٦ – ١۴ژانویه ٢٠٠٨