درگذشت فرزاد میلادپور را تسلیت میگوئیم!

در کمال تاسف مطلع شدیم که فرزاد میلادپور در اٽر حادٽه برق گرفتگی در محل کار جان خود را در سلیمانیه از دست داد. فرزاد میلادپور یک کارگر و از اعضای حزب کمونیست ایران بود. هر روز صد ها کارگر قربانی سوانح کاری میشوند. متاسفانه فرزاد نیز قربانی این شرایط غیرانسانی نظام سرمایه داری شد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری درگذشت فرزاد را به خانواده او، به نزدیکانش و حزب کمونیست ایران عمیقا تسلیت میگوید.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۵ سپتامبر ۲۰۰۷