تعرض وحشیانه نیروهای رژیم اسلامی به کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم میکنیم!

کارگران در دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه به میدان بیائید!

در ششمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، نیروهای ضد شورش رژیم اسلامی بطور وحشیانه ای به کارگران حمله ور شدند. اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در ششمین روز خود با تجمع بیش از دو هزار کارگر در مقابل فرمانداری شوش آغاز شد. کارگران در این تجمع اعتراضی خود خواهان رسیدگی فوری مقامات دولتی به مطالبات خود و پرداخت تمام دستمزدهای پرداخت نشده، آزادی کارگران دستگیر شده و سایر مطالبات خود بودند. بیش از سه ماه است که دستمزدهای این کارگران پرداخت نشده است. نیروهای سرکوب رژیم حدود ساعت ده صبح به این تجمع کارگران حمله ور شدند. تعداد زیادی از کارگران در این یورش نیروهای گارد ضد شورش استان خوزستان زخمی شدند. تعدادی از کارگران دستگیر و روانه زندانها و بازداشتگاههای رژیم اسلامی در مکانهای نامعلومی شدند.

این یورش به کارگران گوشه دیگری از توحش رژیم اسلامی سرمایه در مقابله با اعتراض حق طلبانه کارگران است. تعرض و سرکوب کارگران یک جنایت آشکار طبقه حاکم علیه کارگران است. نباید اجازه داد تا رژیم اسلامی اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه را درهم بشکند. با تمام قوا در مقابل این تعرض باید ایستادگی کرد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی کارگران و مردم زحمتکش در شهر شوش و شهرهای اطراف میخواهد که در همبستگی و در دفاع از خواست عادلانه کارگران هفت تپه متحدانه به میدان بیایند. پاسخ این تعرض سرکوبگران رژیم اسلامی به صف کارگران معترض را باید با به میدان آوردن صف گسترده تری متشکل از خانواده های کارگری و سایر بخشهای کارگری در شهرهای مجاور و همبستگی سایر مراکز کارگری داد. در این مبارزه باید پیروز شد! حزب اتحاد کمونیسم کارگری پرچم این مبارزه کارگران را برافراشته نگاه خواهد داشت. تمامی کارگران دستگیر شده بدون قید و شرط فورا باید آزاد شوند. تمامی مطالبات کارگری باید پرداخت شود.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این تعرض وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی به کارگران اعتراضی نیشکر هفت تپه را قویا محکوم میکند. رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم تا مغز استخوان ضد کارگر، سرکوبگر و جانی است. سرنگونی رژیم اسلامی پیش شرط استقرار یک نظام آزاد و برابر و مرفه است.

مرگ بر جمهوری اسلامی !

آزادی، برابری، حکومت کارگری !

زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ سپتامبر ۲۰۰۷ – ۱۲ مهر ۱۳۸۶