مردم تبریز راه را نشان میدهند!

بدنبال اجرای سیاست سهمیه بندی بنزین، مردم تبریز در برخی نقاط پمپ بنزین ها را به کنترل خود در آوردند و با تعیین قیمت بنزین، لیتری هشتاد تومان، سیاست سهمیه بندی رژیم اسلامی را عملا ملغی کردند. مردم این سیاست را همگانی کنید! قاطعانه و متحد سیاست ارتجاعی جیره بندی را درهم بشکنید. اجازه ندهید هزینه سیاست ضد انسانی تحریم اقتصادی را به شما تحمیل کنند. در مقابل تعرض سرمایه و دولت اسلامی به معیشت خود قاطعانه ایستادگی کنید.

ایران روی دریایی از نفت و گاز خوابیده است. جیره بندی بنزین حمله مستقیم به معیشت و زندگی میلیونها مردم زحمتکش است. جیره بندی بنزین و اعمال تحریم اقتصادی یک سیاستی تماما ارتجاعی و راست است. ما مردم، نه در سیاست ایجاد تاسیسات هسته ای، نه در اعمال سیاست تحریم، نه در جیره بندی بنزین نقشی نداشته ایم. ما قربانیان جیره بندی و تحریم اقتصادی نخواهیم شد. ما نان و آزادی میخواهیم نه بمب و تحریم اقتصادی و جیره بندی. ما اجازه نخواهیم داد به بهانه تحریم قیمت نفت و بنزین را افزایش دهند.

نپذیرید! اجازه ندهید!

علیه سیاست به فلاکت کشاندن مردم بایستید! دولت را عقب برانید! متشکل شوید! در هر محله و کارخانه و دانشگاه علیه این وضعیت و برای مقابله با آن سازماندهی کنید! پمپ بنزین ها را تسخیر کنید و از اعمال سیاست رژیم اسلامی ممانعت کنید! کارگران توزیع بنزین با مردم در بدست گرفتن کنترل پمپ بنزین ها همکاری کنید!

نه جیره بندی، نه تحریم اقتصادی، مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۸ ژوئن ۲۰۰۷، ۷ تیر ۱۳۸۶