تبدیل جلسه "ایران هسته ای" به صحنه افشاگری علیه جمهوری اسلامی را به مردم آزادیخواه و برابری طلب و حزب حکمتیست تبریک میگوئیم!

رفقای حزب حکمتیست

گرمترین درودهای ما را بپذیرید. تبدیل جلسه نماینده رژیم آدمکشان اسلامی در دانشگاه منچستر تحت عنوان "ایران هسته ای" به صحنه افشاگری جانانه از رژیم اسلامی صد هزار اعدام را به شما و تمام مردم آزادیخواه و برابری طلب تبریک میگوئیم. فریادهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"، "اسانلو، صالحی آزاد باید گردند" همه ما را به وجد آورد. این صحنه ها یاد آور کنفرانس برلین و نشان قدرت و نقش کمونیسم کارگری در تحولات سیاسی آتی جامعه است.

رفقا دستتان را میفشاریم. اقدام شما یکبار دیگر نشان داد که کمونیسم کارگری نماینده بی چون و چرای آزادی، برابری، رفاه و انسانیت همگان است.

زنده باد کمونیسم کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۴ فوریه ۲۰۰۸ – ۱۵ بهمن ۱۳۸۶