۲۸ دسامبر را به روز جهانی اعتراض به دستگیری دانشجویان تبدیل کنیم!

مردم آزادیخواه

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در ایران از همه نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و کمونیست خواسته اند که روز ۲۸ دسامبر را به روز اعتراض جهانی برای آزادی دانشجویان دستگیر شده تبدیل کنیم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این فراخوان استقبال میکند. این اقدامی اصولی و بجا برای تحت فشار قرار دادن رژیم آدمکشان اسلامی است. دانشجویان در ایران برای آزادی، برابری، رفاه و انسانیت مبارزه کرده اند. این حق طبیعی هر انسانی است. رژیم اسلامی را باید با یک مبارزه گستردی و عظیم وادار به عقب نشینی کرد.

ما همصدا با این دانشجویان از همه شما میخواهیم که در تجمعات و پیکت لاین ها و تظاهراتهایی که به این مناسبت در روز ۲۸ دسامبر برگزار میشود، شرکت کنید. نباید اجازه داد تا رژیم اسلامی مویی از سر این عزیزان کم کند. مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دانشجویان و کارگران و تمامی زندانیان سیاسی یک رکن اصلی مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری یک نظام متضمن آزادی و برابری و رفاه و سعادت همگان است. 

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و شرط آزاد باید گردد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۰ دسامبر ۲۰۰۷ – ۲۹ آذر ۱۳۸۶