عليه جمهورى اسلامى٬
عليه نمايش انتخابات متحدانه اعتراض کنيم!

ميگويند "انتخابات" است! ميگويند براى مجلس اسلامى "وکيل مردم" انتخاب ميکنيم! ميگويند مردم بايد بيايند و راى بدهند و با راى شان نظام اسلامى را تقويت کنند! ما ميگوئيم اين "انتخابات" نيست٬ يک نمايش قلدرى و سرکوب اسلامى است. در کشورى که احزاب سياسى ممنوع اند٬ سازمانهاى کارگرى ممنوع اند٬ حق تشکل وجود ندارد٬ ابراز نظر و عقيده سياسى با اوين و کهريزگ جواب ميگيرد٬ زن نصف مرد محسوب ميشود٬ و کمونيستها و مخالفين سياسى واجب القتل اند٬ انتخابات يک نمايش مضحک جنايتکاران حکومت اسلامى است. اين حکومت حتى پاره هاى تن خمينى و قاتلين و شکنجه گران سابقه دارش را تحمل نميکند٬ مردم و نظر و راى شان که جاى خود دارند !  

اين حقايق را ما کمونيستها و انقلابيون سالهاست گفته ايم و امروز ظاهرا همه پذيرفته اند که نبايد در اين نمايش شرکت کرد. حتى آنهائى که تا ديروز مدافع سينه چاک "شرکت در انتخابات" بودند. اما همان مدافعان ديروز "شرکت در انتخابات جمهورى اسلامى" امروز با طرح "انتخابات آزاد" بميدان آمده اند و وعده گذاشتن صندوق راى به ما ميدهند. تفاوت اينست که ديروز قرار بود خامنه اى تضمين کننده "راى و انتخابات" باشد و امروز قرار است پنتاگون و ناتو و نهادهائى مانند مرکز اولاف پالمه!

ما ميگوئيم اين حکومت يک ذره مشروعيت ندارد. سرنگونى انقلابى کل جمهورى اسلامى پيش شرط هر ذره آزادى و گشايش سياسى و رفاه اقتصادى است. از نظر ما خيلى بهتر است که هيچکسى در نمايش مضحک انتخاباتى رژيم اسلامى شرکت نکند. اما در وضعيت بحرانى کنونى٬ مسئله تنها عدم شرکت در انتخابات فرمايشى حکومت نيست٬ بلکه تلاش متمرکزتر براى تعيين تکليف با جمهورى اسلامى است. هدف امروز بايد تلاش گسترده تر براى سرنگونى انقلابى جمهورى اسلامى٬ تلاش براى شکل دادن به صفى آزاديخواه عليه جنگ تروريستها و سرمايه داران٬ تلاش براى بستن سفارتخانه هاى حکومت در خارج کشور٬ و تلاش براى آزادى کليه زندانيان سياسى باشد.  

شورا مردم آزاديخواه را دعوت ميکند که متحدانه و گسترده در تظاهرات عليه حکومت اسلامى و عليه نمايش مضحک انتخاباتى اش شرکت کنيد. وعده ما مقابل سفارت جمهورى اسلامى در استکهلم با فرياد مرگ بر جنگ! مرگ بر جمهورى اسلامى! زنده باد انقلاب براى آزادى و رفاه!   

 

زمان:
مکان: مقابل سفارت جمهورى اسلامى

 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم
١۴ فوريه ٢٠١٢