تجمع اعتراضی کارگران شاهو

بنا به گزارش فعالین حزب از سنندج، کارگران کارخانه شاهو روز شنبه ۱۳ بهمن از ساعت ۱۰ صبح در محیط کارخانه به خاطر عدم پرداخت حقوق معوقه و نپرداختن بن کارگری دست از کار کشیدند و تجمعی اعتراضی را سازمان دادند.

کارگران شاهو با تشکیل مجمع عمومی خود و انتخاب نماینده با کارفرما به مذاکره نشستند. کارفرما وعده داده است که تا چند روز آینده مطالبات کارگران رسیدگی کنند.

در این تجمع ۳۲ تن از کارگران بازنشسته کارخانه شاهو نیز در این تجمع اعتراضی کارگران شرکت داشتند و خواستار پرداخت سنوات کاری خود شدند. کارگران بازنشسته اعلام کردند تا زمانیکه سنوات کاری ما پرداخت نشود، تسویه حساب نخواهیم کرد.

کارفرما که با صف متحد کارگران شاغل و بازنشسته مواجه شده بود وعده داد که چند روز آینده به خواست کارگران بازنشسته رسیدگی کند.

زنده باد جنبش مجمع عمومی کارگران!
زنده باد سوسیالیسم!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۵ بهمن ۱۳۸۶ – ۴ فوریه ۲۰۰۸