اعتراض کارگران کاغذ سازی کارون و خانواده هایشان در مقابل فرمانداری شوشتر!

کارگران کاغذ سازی کارون و خانواده هایشان در اعتراض به اخراج برخی از کارگران وهمچنین عدم پرداخت دستمزدهای کارگران دست به اعتراض در مقابل فرمانداری شوشتر زدند. حضور و دخالت خانواده های کارگری در این اعتراض کاملا برجسته و چشمگیر بود.

کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر چندین ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. تعدای از کارگران در این مدت اخراج شده اند. این کارگران تاکنون بارها برای خواستهای خود دست به اعتراض زده اند و هر بار کارفرمایان و مقامات دولتی با تهدید و وعده و وعید از تن دادن به خواست کارگران سر باز زده اند.

عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران، اخراج کارگران، گوشه ای از عملکرد ضد انسانی سرمایه و دولت اسلامی علیه کارگران است. اخراج کارگران باید ممنوع و غیر قانونی باشد. عدم پرداخت دستمزد و مزایای کارگران برابر با صدور حکم فقر و گرسنگی و فلاکت برای خانواده کارگری است. واقعیت این است که مادام که سرمایه بر حیات و زندگی انسانها حاکمیت دارد، مادام که انسانها برای تامین مایحتاج خویش ناچار به فروش نیروی کار خود و انجام کار برای سرمایه و صاحبان وسایل تولید و توزیع معاش مردم در جامعه هستند، مادام که نظام مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار انسانها برقرار است، این سرنوشت کارگر و جامعه است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزات کارگران کاغذ سازی قاطعانه حمایت میکند و حضور و دخالت خانواده های کارگران در اعتراضات را یک اقدام مهم در پیشبرد امر اعتراض کارگری میداند. این اقدام کارگران باید بمٽابه الگویی در اعتراضات طبقه کارگر برجسته شود. در کنار این اقدام مهم ما بار دیگر بر متکی کردن اعتراض کارگران بر مجامع عمومی کارگری تاکید میکنیم. تشکیل منظم مجامع عمومی کارگری یک فاکتور تعیین کننده در پیشبرد موفق مبارزات کارگری و تامین امر تشکل و اتحاد صفوف کارگری است.  

زنده باد مجمع عمومی کارگری!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۹ دی ۱۳۸۶ – ۱۹ ژانویه ۲۰۰۸