اطلاعیه برگزاری جلسات سیاسی در پلتاک!

جهت اطلاع علاقمندان به مشارکت در مباحث مربوط به مسائل جاری مبتلابه حکومت اسلامی درایران و سرمایه جهانی و موقعیت طبقه کارگر ایران در بحران کمرشکن سرمایه اسلامی، هر هفته شنبه ها در چت روم پلتاک جلسۀ ای تحت عنوان ″انقلاب کارگری و نقد کمونیستی″ برقرار خواهد بود.
مدیریت برگزاری جلسات، دفاع و پیشبرد نظریات و پراتیک کمونیسم کارگری را نیت سیاسی خود تعریف میکند. طرح هرگونه نظرات سیاسی موافق و یا مخالف نظرات و پراتیک سیاسی جاری احزاب و سازمانهای مطرح دراپوزیسیون جمهوری اسلامی و نقد هرنظرعنوان شده در جلسات، مجاز و جزو حقوق قطعی وغیر قابل تخطی مشارکت کنندگان درجلسات محسوب خواهد شد. درقبال طرح موضوعات معین در هریک از جلسات، هرکسی در اپوزیسیون حاکمیت اسلامی حق دارد از نیات سیاسی خود و یا ارگان سیاسی که خود را به آن متعلق میداند، جانبداری و از آن دفاع کند.  
در خلل برنامه های هفتگی این جلسات درمناسبتهای مختلف از فعالین و صاحب نظرانی که تحت عنوان چپ و کمونیست فعالیت میکنند نیزدر دفاعشان از نیات و پراتیک سیاسی خود ویا ارگان سیاسی که خود را متعلق به آن میدانند، دعوت به سخنرانی و گفتگو خواهد شد. در این موارد مدیریت جلسات تلاش میکند امکان ضبط، توزیع و باز پخش برنامه ها را در اینترنت فراهم بیاورد.

مسؤل برگزاری و مدیریت جلسات:  سعید مدانلو
زمان و مکان جلسات: هرشنبه ساعت ده و سی دقیقه  صبح به وقت غرب آمریکا و هفت و سی دقیقه شب به وقت اروپای مرکزی، به مدت سه ساعت. پلتاک- میدل ایست- ایران