دنیای دیگر ممکن است!

26 ژانویه روز اعتراض  سراسری علیه  وضع موجود  است. صدها سازمان ،  فعالین و جنبش های اجتماعی در سراسرجهان با تم  دنیای دیگری ممکن است  ، سمینارها و ورک شاپ برگزار خواهند کرد. در گوتنبرگ  سوئد  روز شنبه 26 ژانویه   سمینار و ورک شاپ و جشن برگزار خواهد شد.
سازمان آزادی زن یکی از دهها سازمان شرکت کننده در این همایش بزرگ  میباشد. این همایش سرآغاز یک سلسله فعالیت ها در طول سال 2008 خواهد بود. در سمینار روز 26 ژانویه آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن  با عنوان  جنبش زنان برای برابری سخنرانی  خواهد نمود.  این سخنرانی به زنان انگلیسی ایراد میشود. همزمان میز کتاب سازمان آزادی زن در محل برگزار دایر خواهد بود.
سازمان آزادی زن از همه علاقمندان دعوت مینماید که در این سمینار شرکت نمایند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونه فعالیت های این روز میتوانید به سایت آزادی زن 
www.azadizan.com  مراجعه نمایند.

محل برگزاری : موزه  فرهنگ جهانی
Världskultur musiet, Korsvägen
زمان  :  12 تا 17
تاریخ : 26 ژانویه  2008

برای اطلاعات بیشتر در این مورد میتوانید با شهلا نوری با شماره تلفن   0737262622 تماس حاصل نمائید.
      

 

سازمان آزادی زن

20 ژانویه 2008