سیاست نابودی تدریجی مردم غزه توسط دولت اسرائیل محکوم است!

زندگی قریب به یک و نیم ملیون تن از مردم غزه در اٽر سیاستهای ضد انسانی دولت اسرائیل به تدریج در حال نابودی است. زندگی در غزه در اٽر این سیاستها مترادف با فاجعه است. محاصره اقتصادی این مردم، بستن تمامی راههای ارسال کمکهای مادی بین المللی، قطع انتقال برق مورد نیاز مردم و تحریم سوختی، بستن مرزهای تردد به اسرائیل، تحریم مالی و بانکی و اقتصادی تنها گوشه ای از فجایعی است که دولت اسرائیل به بهانه مقابله با تروریسم اسلامی بر مردم غزه تحمیل کرده است. جنگ و بمباران هر روزه این مردم جزء ٽابت و گوشه دیگری از سرکوبگری دولت اسرائیل است. تنها درهفته گذشته بیش از ۳۰ از این مردم در اٽر بمباران اماکن مسکونی کشته شده اند. تعدادی کودک نیز در زمره قربانیان این بمبارانها بودند.

دولت اسرائیل مدعی است که در مقابله با پرتاب راکت توسط حماس دست به این اقدامات ضد انسانی زده است. این یک بهانه ارتجاعی بیش نیست. قربانیان حمله و عملیات نظامی و تحریم اقتصادی گسترده نه حماس و حاکمیت ارتجاع اسلامی بلکه مردم عادی، کودکان و انسانهای بیگناهی هستند که نه تنها قربانی بمبارانها و سرکوبگری دولت اسرائیل بلکه همچنین قربانی دستجات تروریستی اسلامی و ناسیونالیستی مرتجع موجود در این منطقه هستند. اسلامیستها از زخمی که این دولت بر مردم فلسطین ایجاد کرده است، بهره برداری و تغذیه میکنند. سرکوبگری دولت اسرائیل عملا باعٽ گسترش نفوذ مرتجعین اسلامی در این منطقه است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری قویا سیاستهای ارتجاعی و فاشیستی دولت اسرائیل را محکوم میکند. سرکوب و کشتار مردم بیگناه در جنگ دو نیروی تروریستی یک اقدام ضد انسانی است. تحریم اقتصادی و به گروگان گرفتن اقلام زندگی و معیشت و امکان تردد و محاصره اقتصادی یک سیاست تمام عیار ارتجاعی است. بشریت متمدن، انسانهای آزادیخواه، نباید در مقابل این توحش ساکت بنشینند. نباید شاهد مرگ و نابودی تدریجی مردم فلسطین بود. باید دولت اسرائیل و آمریکا و سایر متحدین بین المللی اش را تحت گسترده ترین فشارها قرار داد. حل مساله فلسطین در درجه اول منوط به برسمیت شناسی کشور مستقل و برابر و متساوی الحقوق فلسطینی است. صلح در فلسطین مستلزم کنار زدن و حاشیه ای کردن جریانات قوم پرست و مذهبی و مرتجع در هر دو سوی این تخاصم است. یک صلح پایدار تنها میتواند مبتنی بر نوعدوستی و انسانگرایی عمیق و انترناسیونالیسم استوار باشد. این کار بشریت متمدن است.

زنده باد انترناسیونالیسم

زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۲۱ ژانویه ۲۰۰۸