زنده باد اعتراض معلمان  

معلمان حق التدریسی اعتراض خود را آغاز کردند. روز یکشنبه ۲۵ شهریور حدود ۲۰۰ نفر از معلمان حق التدریسی در خیابان پاستور تجمع کرده و به طرف کاخ ریاست جمهوری راهییمایی کردند. این اعتراض مورد حمایت بخشهای دیگر معلمان و از جمله "انجمن اتحاد معلمین" قرار گرفته است.
معلمان حق التدریسی مانند کارگران قراردادی فاقد قرار داد استخدام رسمی و شغل تمام وقت هستند. این بخش از معلمان حتی از امنیت شغلی و مزایای کاری اولیه سایر معلمان رسمی نیز برخوردار نیستند. استخدام رسمی و شغل تمام وقت از زمره خواستهای اساسی این بخش از معلمین علاوه بر سایر خواستهای معلمین است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از خواست معلمین حق التدریسی قاطعانه دفاع میکند. اشتغال تمام وقت و انعقاد قرار داد استخدام رسمی یک خواست پایه ای بخشهای وسیعی از طبقه کارگر در مقابله با تهاجم سرمایه و دولت به معیشتشان است.

پیروزی این مبارزات منوط به حمایت گسترده معلمان و سایر بخشهای طبقه کارگر از این مبارزه است. بر پرچم این مبارزات باید نوشته شود یا اشتغال کامل یا بیمه بیکاری مکفی که تامین کننده یک زندگی انسانی برای تمامی افراد آماده بکار است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمامی کارگران و معلمان را به حمایت از این مبارزه فرا میخواند.

زنده باد همسبتگی مبارزاتی بخشهای مختلف طبقه کارگر !
مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۶ سپتامبر ۲۰۰۷ -  ۲۵ شهریور ۱۳۸۶