مردم انتخابشان را کرده اند!
مضحکه انتخاباتی رژیم اسلامی را به صحنه گسترده ترین و
 رادیکال ترین اعتراضات تبدیل کنیم!

بار دیگر رژيم اسلامى بساط بند و بست تعیین اوباش مجلس اسلامى اش را پهن کرده است. نام این مراسم مضحک را "انتخابات" گذاشته اند! اين نمايش در عين حال مجراى رقابتها و تداوم جنگ جناحهاى رژيم اسلامى براى بقا و دستيابى هرکدام به اهرمهاى لفت و ليس و سهم برى بيشتر از فلاکت عمومى مردم است. جناح راست تر حکومت بر تداوم وضع فعلى و تلاش براى تقويت مکانش و حذف و بيرون  انداختن رقبا تلاش ميکند. جناح ديگر که ترکيبى از دو خرداديهاى سابق تا بخشى از جناح راست را دربرميگيرد، به دنبال سهم بیشتری از قدرت برای خود هستند. اشتراکشان در بقاء نظام و کشاندن مردم پاى اين نمايش تحقیر و حقارت است. مردمی که فاقد کوچکترین حقی در انتخاب کردن و انتخاب شدن و دخالت در سياست و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه هستند!

این "انتخابات" نیست. اطلاق نام انتخابات به این مراسم مذهبی اوباش اسلامی توهین و بی حرمتی به شعور و شخصیت میلیونها مردم است. مردم انتخابشان را کرده اند. رژيم اسلامى را نميخواهند و دست اندر کار بزیر کشیدن آن هستند. مردم برای خلاصی از اسلام و فقر و فلاکت و تبعیض و نابرابری، برای استقرار آزادی و برابری و رفاه  مبارزه میکنند. هرگونه شرکت و همراهی با اين نمايش ارتجاعى تنها به معنای تایید تداوم بدبختى و فلاکت و بيحقوقى اکثريت عظيم مردم است. نباید در این مضحکه شرکت کرد. اما تحریم صرف آنهم کافی نیست. این رژیم مادون تحریم است. باید نادرستى و غیر کافی بودن سياست تحريم و بى تفاوتى و خانه نشینی را تٽبیت کرد. يک رکن سياست فعال عليه انتخابات، اعلام نامشروع بودن عملی کل اين حکومت از طريق گسترش اعتراض به جمهورى اسلامى است. باید این مضحکه را به صحنه گسترده ترین اعتراضات عليه رژیم اسلامی تبدیل کرد. رژيمى که قادر نيست گرماى مردم را در کشورى که روى درياى نفت و گاز خوابيده است تامين کند، بايد جارو شود. این رژیم بخاطر عملکرد هر روزه اش باید سرنگون شود. مردم بايد با اعتراض راديکال به رژيم اسلامى "راى" خود را اعلام کنند! این اساس سیاست کمونیسم کارگری است.

مسئله "انتخابات" در رژيم اسلامی درست مانند سیاست در قبال جنگ دو قطب تروریستی جهان معاصر، ماهيت نيروهاى اپوزيسيون بورژوائى را برملا ميکند. بار دیگر جریانات رنگارنگ دوم خردادی، اکٽریتی ها و توده ای ها و مشروطه خواهان نیز بساط توهم پراکنی و شراکت در این مضحکه را براه انداخته اند. "ملى مذهبى ها" قبلتر "کميته انتخابات آزاد" شان را اعلام کردند. شیرین عبادی نهادی برای تامین "شرایط انتخاب آزاد" راه انداخته است. نهضت آزادی خواهان ارسال ناظرین بین المللی براى نظارت بر "انتخابات" است. آنچنان از تامین شرایط "انتخابات" و "آزادى انتخابات" حرف ميزنند که انگار کسی این هیولای اسلامی را نمی شناسد. آنهم رژيمى که صد هزار اعدام در پرونده اش دارد. رژیم زندان و شکنجه و سنگسار و دست و پا قطع کردن و پرتاب از کوه است. رژیم باندهاى اسلامى و آدمکشان حرفه ای است. رژيم ضدیت با زن و کارگر و انکار انسانیت است. رژیم استٽمار وحشیانه سرمایه و به فقر و فلاکت کشاندن مردم است! رژيم اسلامى و تمامی خیل اپوزیسون پرو رژیم مردم را به نمايشى دعوت ميکنند که در آن حتى حتی "خودی" ترین ها و امتحان پس داده ترین ها هم امکان شرکت ندارند! شرم آور است! اينها به نفس بی حقوقی و عدم آزادی سیاسی و به کلیت رژيم اختناق و اعدام و تبعیض و نابرابری اعتراض چندانی ندارند. عملا چهره کریه رژیم اسلامی را روتوش ميکنند. اين نیروها هميشه مطلوبيت خود را براى بورژوازى و رژيم اسلامى، با مقابله با "خطر ساختار شکنى و سرنگونى و انقلاب" توضيح ميدهند. کابوس دخالت مردم در سياست و تحرک راديکال جامعه آنچنان اينها را ترسانده که به دامن خامنه اى و "انتخابات" رژيم اسلامى پناهنده ميشوند. گویا قرار است به زعامت ایشان "انتخابات آزاد" تضمين گردد!؟ اين سياست فقط نمايش توهم نيست، سياستى آبروباخته و ضد مردمى است. سياستهاى اين جريانات ارتجاعى را بايد قاطعانه افشا کرد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری پیشاپیش مردم آزادیخواه و برابری طلب اجازه پهن کردن اين بساط را به این جریانات نخواهند داد.

کارگران، مردم آزاديخواه!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری همه شما را به برچیدن و افشای فعال مضحکه انتخابات رژیم اسلامی فرامیخواند! شکست رژيم اسلامى در اين مضحکه، گامی در راستای سرنگونى رژيم نکبت اسلامى و برقرارى جامعه اى آزاد و  برابر و انسانی است.  

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ – ۲۵ دی ۱۳۸۶