گزارشی از حضور فعالین حزب اتحاد كمونیسم كارگری در تظاهرات روز كارگر در تورنتو

روز كارگر در كانادا در تورنتو٬ سوم سپتامبر در مركز شهر تورنتو با حضور دهها اتحادیه كارگری و گروههای و احزاب سیاسی چپ و مدافع كارگران به صورت كارنوال برگزار شد. در این روز چندی هزار كارگر با بانرها و مطالبات خود در شهر راهپیمایی كردند و با موزیك و سر دادن شعار مسیر دو ساعتی را تا مركز CNE پیمودند. كارگران در این رو در چندین شهر بزرگ و صنعتی به خیابانها میایند تا اتحاد و همبستگی خود در مبارزه  برای یك زندگی انسانی به نمایش بگذارند. صف جنبش كمونیسم كارگری هر سال با شركت فعال خود در این مارش باشكوه ضمن اعلام همبستگی با كارگران در كانادا صدای رسای كارگران در ایران برای خلاصی از رژیم جنایت و فقر جمهوری اسلامی میگردند.
در راهپیمایی امسال نیز در صف حامیان كارگران از حزب اتحاد كمونیسم كارگری٬  با بانر زنده باد سوسیالیسم و كارگران جهان متحد شوید و حزب كمونیست كارگری ایران و حزب حكمتیست با پرچمها و پلاكاردهای خود حضور فعال داشتند.