به رژه كارگران در روز كارگر بپیوندیم!
تورنتوـ كانادا

هر ساله هزاران كارگر، دهها سازمان و تشكل كارگری در اولین دوشنبه ماه سپتامبر در خیابانهای تورنتو به رژه میروند و سرمایه داران، دولت و پارلمان سرمایه داران را به چلنج میكشند.
هر چند كه در كانادا حكومت طبقه سرمایه دار در مقابل اول ماه مه، روز جهانی كارگر، برای جلوگیری از مبارزه رادیكال و همبستگی بین المللی كارگران این روز را روز كارگر و رسما تعطیل اعلام كرده است ولی كارگران بسته به درجه نفوذ گرایش سوسیالیستی در جنبش كارگری، اولین دوشنبه سپتامبر را به روز اعتراض و جدال قدرتمند علیه نظام سرمایه داری بدل میكنند.
از این رو در این روز باید به صف راهپیمایی كارگران پیوست و ضمن همسبتگی با مبارزه آنان برای یك دنیای بهتر، حمایت كارگران در كانادا از مبارزه كارگران در ایران را وسیعا جلب كرد.
رژه هزاران كارگر در روز كارگر كانادا مناسبت مهمی است كه میتوان پرچم سوسیالیسم، پرچم انقلاب كارگری و پرچم ماركس را به اهتزاز درآورد و همبستگی جهانی كارگران را هر چه بیشتر تحكیم كرد.
رژه هزاران كارگر در روز كارگر كانادا مناسبت بزرگی است كه میتوان جنبش سرنگونی در ایران را هر چه بیشتر معرفی كرد و حمایت وسیع به آن را جلب كرد. در این روز میتوان هر چه بیشتر رژیم سركوب و جنایت جمهوری اسلامی را افشا كرد و مبارزه آزادیخوهانه و برابری طلبانه كارگران و مردم در ایران را تقویت كرد.

 زمان:  دوشنبه ۶ سپتامبر ۲٠۱٠، ساعت ۱۱ صبح
مكان: خیابان یونیورسیتی، مقابل كنسول گری امریكا، تورنتو
University Ave and Amoury st, in front of USA Consulate

زنده باد همبستگی بین المللی كارگران!
نابود باد سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!
حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ تشكیلات كانادا
۳ سپتامبر ۲٠۱٠