رژیم اسلامی حکم شلاق و زندان براى ۱۱ تن از فعالين کارگرى سنندج صادر کرده است

تعرض رژیم به کارگران را باید درهم شکست!

رژیم اسلامی براى ١١ تن از دستگیر شدگان اول ماه مه سنندج : فارس گويلى، اقبال لطيفى، صديق صبحانى، خالد سوارى، طيب ملائى، طيب چتانى، يدالله مرادى، صديق امجدى، محى الدين رجبى، حبيب الله کله کانى و عباس اندريانى، به جرم "اغتشاش در نظم عمومى و شرکت در تجمع غير قانونى" اول مه حکم ٩۱ روز حبس تعزيرى و ١٠ضربه شلاق صادر شده است! صدور این احکام یک تعرض وحشیانه دیگر در سرکوب و مقابله با جنبش کارگری است. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى این احکام ضد انسانی رژيم جمهورى اسلامى را قويا محکوم ميکند و با تمام توان براى ممانعت از اجراى اين احکام شنيع عليه رهبران کارگرى مبارزه ميکند. به اوباش رژیم اسلامی باید نشان داد که نمیتوانند دوران بربریت و شلاق زدن کارگران را تکرار کنند.   

باید گسترده ترین بسیج کارگری را در مقابله با این توحش اسلامی سازمان داد. باید تشکلها و اتحادیه های کارگری را در مقابله با این توحش اسلامی به میدان کشید. رژیم اسلامی بر پایه کشتار فعالين و رهبران شوراهاى کارگرى و کمونيستها و آزاديخواهان بنا شده است. اکنون نیز دست به يک تعرض وحشیانه و همه جانبه علیه جامعه و علیه فعالين کارگرى زده است. اين تعرض مقدمه اى براى دور جديدى از دستگيرى و زندان و شکنجه و چه بسا اعدام فعالين کارگرى و مخالفين سياسى است. تعرض رژیم اسلامی را باید در هم شکست! رژيم ضد کارگرى جمهوری اسلامی را بايد در دنيا منزوى کرد.

رفقای کارگر
پاسخ ما بايد فورى و قاطع و گسترده باشد. ۱۸ مرداد (۹ اوت) روز همبستگی جهانی کارگری برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو و سایر فعالین کارگری است. اين روز را باید به روز افشاى جهانی رژیم آدمکشان اسلامی و سیاستهای ضد کارگرى این حکومت تبديل کرد. نباید اجازه داد کارگری را شلاق بزنند. نباید اجازه داد که کارگران را زندانی کنند. مجامع عمومی خود را بر پا کنید. در مقابل این توحش سرمایه متحدانه اعتراض کنید. دست درازى رژيم ضد کارگرى جمهورى اسلامى سرمايه را با اعتراض سازمانيافته در همه جا پاسخ دهيم !

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ اوت ٢٠٠٧- ١٤ مرداد ١٣٨٦