ایران خودرو قتلگاه کارگران است !
ادامه کاری در این کارخانه باید منوط به تایید بازرسان کارگری شود!

بنا به گزارش "جمعی از کارگران ایران خودرو" علی امامی کارگر بیست و شش ساله قسمت پرس در اٽر برخورد دو قالب جان خود را از دست میدهد. این دومین قتل در کارخانه ایران خودرو در ظرف بیست روز گذشته است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری درگذشت علی امامی را به خانواده امامی و کارگران ایران خودرو و طبقه کارگر صمیمانه تسلیت میگوید.

قتل علی امامی یک نمونه دیگر از کشتاری است که سرمایه داری در جهان کنونی بر علیه کارگران سازمان داده است. قتل کارگران در محیط کار تصادف نیست، گوشه ای از عملکرد دائم نظام سرمایه داری است. در این نظام جان انسانها تابعی از سود آوری سرمایه است. اما سوانح کار و قتل کارگران در ایران خودرو حتی فراتر از حد متوسط در سایر محیط های کاری است.

ایران خودرو یک قتلگاه کارگری است. در این شرایط بیش از هر زمان ضروری است که کارگران ایران خودرو در قسمتهای مخلتف مجمع عمومی خود را تشکیل دهند. یک دستور اساسی این مجامع عمومی تعیین هیات های بازرسی کارگری بمنظور تعیین ملزومات ایمنی کار در این کارخانه است. هیات های بازرسی موظفند تا استاندراد ایمنی قسمتهای مختلف کارخانه را مورد بررسی و گزارش خود را به مجمع عمومی کارگران ارائه دهند. این هیات ها همچنین باید به تحقیق و بررسی چگونگی مرگ علی امامی و مسئولیت کارفرما و مدیریت بپردازند. مسئولین مربوطه در صورت تعیین تقصیر توسط هیات های بازرسی باید به علت قتل کارگران دادگاهی و محاکمه شوند. ادامه تولید و کار در ایران خودرو باید منوط به نتیجه کار هیات های بازرسی کارگری شود. کارفرمایان باید موظف به انجام تمامی پیشنهادات هیات بازرسی کارگران برای تامین ایمنی محیط کار در این کارخانه شوند. در صورت سر باز زدن از اجرای توصیه های هیات بازرسی کارگری توسط کارفرما، کارگران چاره ای جز توسل به اعتصاب برای ایمن کردن محیط کار خود ندارند.  

مرگ بر سرمایه داری !
آزادی، برابری، حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۱۸ سپتامبر۲۰۰۷- ۲۷ شهریور ۱۳۸۶