تهاجم فاشيستی علیه مهاجرین افغانی ساکن ایران را در هم بشکنیم!

جمهوری اسلامی طرح شناسائى، دستگيرى و اخراج مهاجرین افغانی ساکن ایران را به مرحله جديدى ارتقاء داده است. قرار است شهروندان متولد افغانستان ساکن ایران که فاقد مدارک قانونی اقامت در ایران هستند را در "اردوگاههایی" محبوس کنند! جمهورى اسلامى دارد از تجارب دولت اسرائيل استفاده ميکند و اردوگاه هائى شبيه به اردوگاههاى فلسطينيان را براى شهروندان افغانستانى تدارک ديده است. تقى قائمى مدیر امور اتباع و مهاجران وزارت كشور رژيم اسلامى، روز ١١ دیماه طى مصاحبه ای با خبرنگاران اعلام كرد كه "منبعد مهاجرين غيرمجاز را در اردوگاههائى که شرایط زندان را خواهند داشت نگهدارى ميکنيم." قائمى که سیاستهای فاشيستی رژیم اسلامى را با وقاحت تمام بيان ميکرد همچنین گفت: "تاكنون افراد فاقد مجوز را به طور مسالمت آمیز و به وسیله اتوبوس به كشورشان باز می‌گرداندیم اما از این پس با توجه به اختیارات قانونی كسب شده، قصد داریم مهاجران غیر مجاز را حداكثر تا پنج سال در اردوگاههایی كه برایشان در نظر گرفته شده، نگهداری كنیم."

قائمى و جمهورى اسلامى در اجراى طرح ضربتى اخراج شهروندان افغانستانى شديدترين اشکال خشونت را بکار بردند. فرزندان را از خانواده ها جدا کردند و با کتک و شکنجه کارگران را سرکار دستگير و ديپورت کردند. عکس و جزئیات قربانیان این سیاستها در بيمارستانهاى کابل و کسانى که زير شکنجه جانشان را از دست دادند توسط شاهدان عينى در اخبار منعکس شده است. اين روش "مسالمت آميز" ادعایی رژيم اسلامی بود! زمانى که رسما اعلام ميکنند به زندان و اردوگاه ميبريم و پنج سال زندانى ميکنيم، دارند از طرح يک اسارت همگانی و پاکسازى کثيف قومى حرف ميزنند. دارند مثل هميشه "توجيهات اقتصادى" براى سياست ضد کارگرى و ضد انسانی شان دست و پا ميکنند. کمپين پاکسازى و طرح ضربتى شان را با اشک تمساح ريختن براى "جوانان بيکار خودمان" شروع کردند و حال از "هزينه نگهدارى مهاجرين" حرف ميزنند!

بخش اعظم این مهاجرین کارگران هستند. کارگران افغانی در ایران در دشوارترین شرایط توسط سرمایه داران "ایرانی" استثمار میشوند. کارگران افغانی بی حقوق ترین و محرومترين بخش طبقه کارگر ايران هستند. سرکوب خونين، زندگى تروريزه شده، تبليغات راسيستى مداوم در رسانه ها و توسط ارگانهاى دولتى، دستمزد کمتر، ساعت کار طولانى٬ کار شاق و طاقت فرسا، منشا سود سرشار سرمایه داران در ایران بوده است. نميگويند بساط لفت و ليس سرمايه دارى در ايران با کار کارگر- چه متولد ايران و چه مهاجر- ميچرخد و تمام جلال و جبروت اين مرتجعين را کارگران تامين کرده اند!

فاشيسم ايرانى دستکمى از فاشيسم آلمانى و اسرائيلى ندارد. کودکان شهروندان افغانى را صرفا بدليل فاقد مدارک قانونی اقامت بودن از تحصيل محروم کردند، مرتبا اتهام "قاتل و دزد و تجاوزگر" را بالاى سر اين مردم شريف نگاهداشته اند. مانند هر فاشيست ديگری در دنيا "منشا بيکارى را مهاجرين قلمداد ميکنند". حکم تير را در مشهد و خراسان برايشان صادر کردند. با شکنجه و غارت اموالشان دستگير و ديپورتشان کردند. و امروز سياست اسارت در اردوگاهها را پيش کشيدند! واقعا اينها تا کوره هاى آدم سوزى چقدر راه دارند؟ یک منشاء توجیه این جنایت طوق لعنت "مليت افغانى" است. "مليتى" که هيچکس خود داوطلبانه انتخاب نميکند و ظاهرا راه گریزی هم از آن نیست. دستگيرى، اخراج، و زندانى کردن کارگران و خانواده های شهروندان افغانستانى هدفى جز رواج خرافه ملیت و ناسيوناليسم با هدف ضربه زدن به اتحاد طبقه کارگر ندارد. اين تعرضى عليه انسانیت و کارگران ايران بطور کلى است. کارگران فريب این سیاستهای سرمايه دارى "خودى" که به فکر "جوانان بيکار خودمان" است را نميخورند! کارگران ميدانند سرمایه  مرز نمی شناسد، کارگران ميدانند سرمايه به کارگر نه به چشم یک انسان بلکه به چشم یک ابزار تولید سود نگاه ميکند و از موقعيت کارگر مهاجر براى پائين نگهداشتن سطح دستمزدها و ايجاد رقابت مبان صفوف طبقه کارگر استفاده ميکند. کارگران ميدانند خرافه مليت و تفاوتهای ملى تنها زنجير بردگى طبقه ما را محکم ميکند. کارگران فريب اين تبليغات پوچ و فاشيستى را نميخورند!

کارگران با صداى بلند اعلام ميکنند که سرمايه دارى عامل بقا و مسبب تمام مشقات جامعه امروز است. کارگران تبليغات فاشيستى و سياست بردگى تمام عيار و عهد عتيقى عليه بخشى از هم طبقه هاى خود را قويا محکوم ميکنند. کارگران در مقابل اين ارتجاع فاشيستى که هدفش را تضعيف کل طبقه کارگر و رواج خرافات ملى قرار داده است، سياست همبستگى طبقاتى و اتحاد کارگرى را پيش رو ميگذارند و بر وحدت و همسرنوشتى منافع طبقه کارگر بعنوان يک موجوديت جهانى تاکيد ميکنند. ما اعلام ميکنيم اين جمهورى اسلامى و سرمايه داران هستند که به هزينه کارگران و از جمله شهروندان افغانستانى زندگى طفيلى خود را ميگذرانند. ما اعلام ميکنيم که سياست سرمايه دارى و جمهورى اسلامى سياستى فاشيستى و ضد کارگرى و ضد بشرى است و قاطعانه بايد توسط مردم آزاديخواه و برابرى طلب محکوم و با آن مقابله شود. ما با صداى بلند اعلام ميکنيم که تقسیم بندی کارگران و مردم بر اساس ملیت و غيره یک تقسیم بندی ارتجاعی براى چاپيدن و تبعیض علیه مردم است. ما سياست فاشيستى دستگيرى و اخراج و زندانى کردن هم طبقه اى هايمان را قويا محکوم ميکنيم و یک صدا اعلام ميکنيم که  کارگران وطن ندارند!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى دوشادوش طبقه کارگر و اردوى آزادى و برابرى سياست پاکسازى قومى جمهورى اسلامى را قویا محکوم ميکند و براى شکست اين سياست تلاش خواهد کرد. تمامی مهاجرین  افغانی بايد بدون قيد و شرط از تمامی حقوق شهروندی برخوردار باشند. از نقطه نظر این افراد شهروندان متساوی الحقوق جامعه هستند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای جامعه ای آزاد و بدون تبعیض بر حسب "ملیت"، تابعیت، محل تولد، جنسیت و مذهب، یک جمهوری سوسیالیستی مبارزه میکند.

دست فاشيستها از شهروندان افغانی ساکن ایران کوتاه!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونيسم كارگری
١۶ دی ماه ١٣٨٦ – ۶ ژانویه ٢٠٠٨