اعتراض کارگران نساجی خوی و کارگران کارخانه الیاف کرج

بنا به گزارش "اویرنجی نیوز" صد تن از کارگران اخراجی  نساجی خوی روز دوشنبه، ١٥ بهمن، در مقابل فرمانداری شهر دست به یک تجمع اعتراضی زدند. این کارگران که ماههاست بیکار شده اند خواهان بازگشت به کار خود هستند. کارگران برای ساعاتی بلوار مقابل فرمانداری را مسدود کردند. رژیم اسلامی بمنظور سرکوب این اعتراض عادلانه کارگران مامورین یگان ویژه خود را به محل اعزام کرد. نیروهای سرکوب رژیم با ضرب و شتم کارگان و تعرض به مردمی پرداختند که در محل تجمع کرده و از این اعتراض عکس و فیلم برداری میکردند.
همچنین بنا به گزارش "دسترنج"، کارگران کارخانه الیاف در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای خود و فروش کارخانه دست به یک تجمع اعتراضی در جاده قدیم کرج زدند. کارگران بهانه های پوچ کارفرما در مورد سود آور نبودن کارخانه را نپذیرفته و برای دریافت حقوق خود دست به اعتراض زدند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزات کارگران برای پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و بازگشت به کار کارگران اخراجی قاطعانه دفاع میکند. کارگران در مقابله با سیاست اخراج و بیکار سازی سرمایه باید پرچم بیمه بیکاری مکفی را در دست بگیرند. این پرچم اتحاد کارگر شاغل و بیکار است.
اخراج و بیکار سازی و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران یک عرصه تعرض سرمایه به کارگران و معیشت آنهاست. اخراج کارگر باید غیر قانونی شود. هیچ عذر و بهانه ای برای عدم پرداخت و اخراج کارگر قابل قبول نیست. کارگران مسئول سود آوری واحدهای تولیدی نیستند. نظامی که حتی قادر به پرداخت دستمزدهای بخور و نمیر کارگران نیست باید در پس یک انقلاب کارگری سرنگون شود. این تنها راه برای پایان دادن ریشه ای به کلیه مصائب گریبانگیر کارگران و جامعه است.


مرگ بر سرمایه داری! زنده باد سوسیالسیم!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٥ فوریه ٢٠٠٨ – ١٦ بهمن ١٣٨٦