رژیم اسلامی در یک اقدام وحشیانه ۱۶ تن را دسته جمعی اعدام کرد!

رژیم اسلامی ۱۶ تن را در زندان اوین به اتهام ارتکاب به جرائم "آدم ربایی، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر"، و همچنین تجاوز به "حدود و مقررات الهی" اعدام کرد. مسئولین قضایی رژیم اسلامی اعلام کرده اند که برای ۱۷ تن دیگر درخواست اعدام شده است. ۴۳ کودک نیز در لیست اعدامی های رژیم اسلامی قرار دارند. بنا به آمار عفو بین الملل در سال گذشته ۱۷۷ نفر و در سال جاری تاکنون ۱۳۰ تن اعدام شده اند.

رژیم اسلامی رژیم آدمکشان است. یک ماشین کشتار و قتل است. اعدام و سنگسار و شکنجه و زندان جزیی از عملکرد سیاه و هر روزه حکومت اسلامی است. در کارنامه این رژیم اعدام و تیرباران و کشتار بیش از ۱۵۰ هزار تن ٽبت شده است. رژیم اسلامی بدون اعدام و کشتار قادر به دوام نیست. و هر روز که میگذرد این رژیم برای بقاء خود توحش بیشتری به خرج میدهد. اعدام یک رکن پایه ای و لایتجزای حکومت اسلامی است.

اعدام قتل و جنایت سازمانیافه دولت است. اما رژیم اسلامی این توحش و بربریت دولتی را به عرش اعلی رسانده است. در حال حاضر رژیم اسلامی رکود دار اعدام در سطح جهان است.

به این جنایت و کشتار باید پایان داد. محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم خواست عادلانه ای است که باید از هم اکنون در تدارک عملی آن بود. مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی از همه نیروهای آزادیخواه و انساندوست میخواهد که در کمپین های مبارزاتی برای در هم شکستن این تعرض جدید رژیم اسلامی متحدانه شرکت کنند.

مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم
۲۳ ژوئیه ۲۰۰۷