بیانیه سازمان آزادی زن درباره خطر جنگ و تحریم اقتصادی

نه به جنگ، نه به رژیم اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری و رفاه!

خطر حمله نظامی بر فراز  سر مردم ایران در پرواز است. دولت آمریکا بر حمله نظامی مصر است و تلاش میکند که توافق دولت های دیگر را جلب کند و در آمریکا افکار عمومی را برای این حمله آماده نماید. وزیر امور خارجه فرانسه از حمله نظامی به ایران دفاع کرده است. از طرف دیگر رژیم اسلامی در آتش جنگ میدمد. هر دو طرف بر تبلیغات جنگ طلبانه خود افزوده اند. در میان دامن زدن به فضای جنگی تحریم های اقتصادی علیه ایران افزایش یافته است.

علت جنگ جلوگیری از دستیابی رژیم اسلامی به سلاح هسته ای اعلام میشود. این تنها بخشی از مساله است. اما تبلیغات جنگی، بخاطر جلب افکار عمومی بین المللی و توجیه سیاست جنگ افروزانه آمریکا کاملا و صرفا بر این مساله متمزکز شده است. در مورد عراق نیز شاهد بودیم که نابودی سلاح کشتار جمعی بعنوان علت جنگ اعلام میشد. این اما یک دروغ بزرگ بود که به بهانه آن جنگ عراق و کشتار و ویرانی جامعه عراق آغاز شد. دستیابی رژیم اسلامی به سلاح هسته ای قطعا هولناک است. اما باید بیاد داشته باشیم که اولین و تنها دولتی که سلاح هسته ای را بکار برده است، آمریکا است. کشتار وحشیانه در هیروشیما و ناکازاکی نقطه سیاهی در تاریخ بشریت، بنام آمریکا به ثبت رسیده است.

این جنگ میان دو قطب تروریسم است، تروریسم دولتی بسرکردگی آمریکا و تروریسم اسلامی. آمریکا که عملا در جنگ عراق بازنده شده است، برای حفظ موقعیت خود بعنوان ابر قدرت و قدر قدرت جهانی حمله به ایران را تنها راه می بیند. جنگ عراق پای رژیم اسلامی را کاملا به جامعه عراق باز کرد و اسلامیست ها سرنوشت این جنگ را به دست گرفتند. در حمله نظامی به لبنان تابستان گذشته، علیرغم کشتار وسیع مردم لبنان و بی خانمانی یک میلیون انسان، اسرائیل که با توصیه و حمایت کامل آمریکا و بریتانیا جنگ را آغاز کرده بود، عملا نتوانست در مقابل حزب الله و حامیانش، جمهوری اسلامی و سوریه، به پیروزی نظامی دست یابد. نتیجه هر دو جنگ عراق و لبنان به قدرت یابی اسلامیست ها ختم شده است و جمهوری اسلامی در این پیروزی نقشی اساسی دارد. آمریکا در متن سیاست نظم نوین جهانی اش ناگزیر است که به یک پیروزی علیه رژیم اسلامی دست یابد. مساله سلاح هسته ای، فرصتی است که آمریکا روی آن سرمایه گذاری کرده است.

تحریم اقتصادی سلاح ضد انسانی دیگری است که توسط آمریکا و دولت های غربی علیه مردم ایران بکار گرفته شده است. در دفاع از تحریم ادعا میشود که تحریم رژیم اسلامی را به زانو در خواهد آورد و آن را به تسلیم میکشاند و یا مردم علیه آن شورش خواهند کرد. اما قربانیان تحریم نه رژیم اسلامی، بلکه مردم ایران خواهند بود. تحریم شرایط بسیار سختی را بر مردم تحمیل میکند وگرسنگی، فقر، فلاکت و تمام عوارض اجتماعی فقر و نابسامانی را صد چندان میکند. یازده سال تحریم اقتصادی عراق یک سند دردناک تاثیرات ویرانگر و ضدانسانی تحریم است. در عراق ادعا شد که برای مبارزه با سلاح کشتار جمعی، تحریم اعمال میشود. اما دنیا به عینه دید که تحریم اقتصادی علیه مردم یک کشور، خود یک سلاح کشتار جمعی بیش نیست. کسانی که با این تصور که مردم تحت فشار تحریم علیه رژیم اسلامی بلند میشوند، از این سیاست حمایت میکنند و یا بشکلی دیپلماتیک در مقابل آن سکوت کرده اند، نه تنها در تحلیل خود دچار اشتباه اند، بلکه دیدگاه شان بسیار بیمارگونه است.

جنگ علیه ایران باعث کشتار وسیع و نابسامانی در جامعه میشود و خطر از هم پاشیدگی کامل سامان جامعه وجود دارد. جنگ ویرانی، مشقت و درد برای مردم به ارمغان میاورد. بعلاوه این جنگ یک فاجعه محیط زیستی نه فقط برای ایران که برای کل منطقه است. تاثیرات ویرانگر و مخرب جنگ به همین جا ختم نمیشود. جنگ موقعیت رژیم اسلامی را در مقابل جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه مردم تقویت میکند. مردم هم اکنون با رژیم در حال جنگ و درگیری مداوم اند. جنبش های وسیع اجتماعی، جنبش حقوق زن، کارگری، برای رفاه، برای خلاصی فرهنگی و سکولاریستی در جامعه مبارزه میکنند. رژیم اسلامی تلاش خواهد کرد که به بهانه جنگ هر نوع اعتراضی را سرکوب کند. تلاش رژیم برای تشدید خفقان و سرکوب از اولین محصولات این جنگ است. هم اکنون رژیم اسلامی سرکوب در جامعه را شدت داده است. دستگیری، شکنجه، ربودن و ترور فعالین جنبش های اجتماعی، زنان، کارگران، دانشجویان، خانواده های زندانیان سیاسی در ماه های اخیر بشدت افزایش یافته است. جنگ میتواند این شرایط را بمراتب وخیم تر کند.

علاوه بر فقر، فلاکت، سختی و مشقتی که تحریم افتصادی و جنگ بر تمام مردم ایران تحمیل خواهد کرد، زنان به بهانه جنگ مورد اذیت و آزار شدید تر و سرکوب اسلامی گسترده تر قرار خواهند گرفت. هم اکنون رژیم میکوشد جامعه را اسلامیزه کامل کند. دستور داده است که زنان کارگر در سر کار چادر بسر کنند، این پروسه اسلامیزه شدن با آغاز جنگ تشدید میشود و زنان اولین قربانیان آن خواهند بود. تلاش برای خانه نشین کردن آنها دوباره شدت می یابد. زنان اولین دسته ای هستند که از کار بر کنار میشوند، حقوق ناچیزشان ناچیز تر میشود. خانواه هایی که سرپرست شان زن اند فشار فقر را بسیار سریعتر و شدید تر احساس خواهند کرد. هم اکنون فحشاء در ایران بیداد میکند. ابعاد آن با آغاز جنگ وسیعتر و تاثیرات آن بر زندگی زنان سهمگین تر خواهد شد. ما تلاش خواهیم کرد که مقاومت گسترده مردم و جنبش آزادی زن علیه سرکوب رژیم اسلامی را +سازمان دهیم.

سازمان آزادی زن از کلیه مردم ایران، فعالین جنبش حقوق زن، کارگری و از تمام آزادیخواهان و انسان دوستان میخواهد تا این جنگ تروریست ها را محکوم کنند. باید به یک جنبش وسیع علیه حنگ و سیاست های جنگ افروزانه آمریکا و اسلام سیاسی دامن زد. شعار نه به جنگ، نه به رژیم اسلامی، زنده باد آزادی، برابری و رفاه باید به شعار این جنبش بدل شود. ما از تمام نیروها و سازمان های انسان دوست و آزادیخواه میخواهیم تا با ما هم صدا شوند.

نه به جنگ، نه به رژیم اسلامی، زنده باد آزادی، برابری و رفاه!
ستم بر زن موقوف!
سرکوب زنان ممنوع!
زنده باد آزادی زن!
سازمان آزادی زن
8 نوامبر 2007