آزادى دانشجويان را تبريک ميگوييم!
مبارزه متحد براى آزادى کليه دستگير شدگان را گسترش دهيم!

بنا به خبر دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب امروز یکشنبه، عابد توانچه بعد از هفده روز دستگیری از زندان آزاد شد. قبلتر پارسا کرمانیان و علیرضا حیدریان از دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه، حامد محمدی، بهرنگ زندی و حسن معارفی، سارا خادمی، میلاد معینی از دانشجویان دانشگاه مازندران، و یونس میر حسینی دانشجوی دانشگاه شیراز از زندان آزاد شدند.

ما آزادی این دوستان را به خانواده و همرزمان و دانشجويان و اردوى آزادی و برابری تبريک ميگوييم. آزادى اين دوستان مديون تلاش گسترده اى است که در ايران و جهان در جريان است و هر روز گسترش مى يابد. هنوز بيش از ٣٠ دانشجو در اسارت ارتجاع اسلامى اند. هنوز محمود صالحى در زندان با مرگ دست و پنجه نرم ميکند و وضعيت سلامتى اسانلو ناروشن است. هنوز فعالين حقوق زن، فعالين حقوق مدنى و زندانيان سياسى در چنگ رژيم اسيرند. تا آزادى کليه دانشجويان و کليه زندانيان سياسى بايد بطور متمرکز تلاش کنيم. بايد جمهورى اسلامى را پشيمان کرد. در اطلاعيه هاى قبلى تاکيد کرديم که جمهورى اسلامى از سر استيصال مشغول پرونده سازى براى برخى از دستگير شدگان است. اتهامات متعددى را مطرح ميکنند تا از دانشجويان و زندانيان قربانى بگيرند. بايد اين نقشه هاى نخ نما را نقش برآب کرد و اجازه نداد.

روز ٢٨ دسامبر يک فرصت ديگر براى اعتراض سراسرى عليه جمهورى اسلامى و آزادى کليه زندانيان سياسى است. در اينروز با عکسهاى دانشجويان، فعالين کارگرى، فعالين حقوق زن، زندانيان سياسى به خيابانها بياييم. جنبش آزادى زندانيان سياسى را هرجا و همه جا قدرتمند کنيم و پرچم آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى را برافرازيم!

دانشجوى زندانى، کارگر زندانى، زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
سرنگون باد جمهورى اسلامى!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ ديماه ٨٦- ٢٣ دسامبر ٢٠٠٧