۱٨ تیر در تورنتو، صحنه ای از شكوه و عظمت اعتراض در بزیر كشیدن جمهوری اسلامی

در روز پنج شنبه ٩ ژوئیه میدان مل لسمن در تورنتو صحنه باشكوه تظاهرات و گردهمایی هزاران انسان گریخته از رژیم اسلامی بود. صف كمونیسم و چپ با پرچمهایی سرخ "آزادی و برابری" صف جلودار و میلتانت این اجتماع بود.
در تورنتو اعتراض و تظاهرات توده ای با اجتماع هزاران نفره در حمایت از ۱٨ تیر سنت قوی شكل گرفته است. و امسال شور و شوق حمایت از خیزش عظیم مردم در ایران برای به زیر كشیدن رژیم اسلامی به این سنت چندین ساله جلوه پرصلابت و قدرتمندی بخشیده بود. میدان مل لسمن و خیابان یانگ از خیل انسانهای كه آمده بودند تا همبستگی خود با مبارزات مردم در ایران و نفرت خود از رژیم اسلامی را نشان دهند، موج میزد. 
فعالین حزب اتحاد كمونیسم كارگری با حضور فعال خود در صف كمونیستها، با سخنرانی، خواندن قطعنامه حزب در رابطه با ۱٨ تیر و شعارخوانی نمونه ای از دخالتگری كمونیستی را به نمایش گذاشتند. هما ارجمند، و فخری جواهری از كادرهای این حزب همچون حركتهای اعتراضی گذشته در این شهر با سخنرانیها و شعار خوانی خود در تقویت این اجتماع نقش موثری داشته اند.
هما ارجمند و محمود احمدی همچنین در اجتماع بزرگ دیگری كه در همان میدان مل لسمن همزمان برگذار شده بود با سخنرانی پرشور خود مردم را به ادامه اجتماعت قدرت مند در حمایت از مردم در ایران و در جهت بسته شدن سفارتخانه های جمهوری اسلامی، بخصوص در كانادا فراخواندند. سخنرانیهای این رفقا با تشویقها و تكرار شعارهای آنان توسط جمیت از استقبال گرم و وسیعی برخوردار شد.
حزب اتحاد كمونیسمم كارگری جهت قدرتمند كردن صف اعتراضات توده ای و تنگ كردن محاصره رژیم اسلامی و بزیر كشیدن آن همه تلاش خود را بكار خواهد برد و تا همین جا نمونه ای از دخالت گری و سازماندهی كمونیستی در این عرصه مهم بوده است.

زنده باد كمونیسم
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی و برابری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد كمونیسم كارگری_ تشكیلات كانادا
۱٠ ژوئیه ۲٠٠٩