فراخوان به تظاهرات : تورنتو - کانادا
در روز ١٠ اكتبر به اجتماعات اعتراضی علیه اعدام بپیوندید!

١٠ اكتبر در مقیاس بین المللی علیه مجازات اعدام اجتماعات اعتراضی گسترده ای برپا خواهد بود. چه در سازمان ملل كه سازمانهای غیر دولتی قطعنامه ای در ممنوعیت اعدام خواهند برد و چه در مراكز مهم كشورهای مختلف٬ مردم به خیابانها خواهند آمد تا دولتها را مجبور كنند كه این مجازات وحشیانه را برچینند.
در راس كشورهایی كه به این اقدام ضد انسانی دست میزنند جمهوری اسلامی با یك كارنامه سنگین و سیاه در اعدام فعالین سیاسی٬ مردم عادی٬ زنان٬ جوانان و حتی كودكان قرار دارد. از این رو ١٠ اكتبر بعنوان روز جهانی علیه اعدام هم میتواند  به اهرامی در جهت اعمال فشار به این رژیم سركوب و جنایت جهت متوقف كردن اعدام  بدل گردد و هم به روز كیفرخواست این رژیم جوخه های دار بدل شود.
در روز ١٠ اكتبر به اجتماعات اعتراضی علیه اعدام بپیوندید تا صدای بشریت مترقی در دفاع از حق حیات و حرمت انسان را٬ هر چه قدرتمندتر و رساتر سازیم. برای درهم کوبیدن بساط اعدام و اعدام جمهوری اسلامی به جنبش جهانی علیه اعدام بپیوندید.

تاریخ: چهار شنبه٬ ١٠ اكتبر ساعت ٤ بعد از ظهر
مكان: تورنتو٬ مقابل ایتن سنتر٬ تقاطع دانداس و یانگ

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد کانادا

اول اكتبر ٢٠٠٧