انفجار در کارخانه سيمان کرمانشاه
قطع دست يک کارگر

بنا به گزارشى که دريافت کرديم، يک هفته پيش، انفجارى در کارخانه سيمان لاوچ کرمانشاه رخ ميدهد که بر اثر آن دست بهمن زمانى سرکارگر یک از قسمتهای اين کارخانه قطع ميشود. بهمن زمانی مشغول کار بود که يکى از گلوله های پاکسازی نشده مربوط به دوره جنگ ايران و عراق منفجر می شود.  کارگران سریعا بهمن زمانى را به بيمارستان ميرسانند و اينجا با معضل ديگرى مواجه ميشوند: کارفرما در چند سال گذشته هزينه بيمه او را پرداخت نکرده است. اين موضوع در هفته گذشته به مجراى کشمکش کارگران اين کارخانه با کارفرما شده است.

مصائب جنگ ارتجاعى ايران و عراق هنوز ادامه دارد و در گوشه و کنار کشور از مردم محروم قربانى ميگيرد. آنجا هم که مين و خمپاره اى منفجر نميشود، "حوادث محيط کار" عنوانى است که به قتل و نقص عضو کارگران در محيط کار داده ميشود. محيط کار در ايران به قتلگاه کارگران تبديل شده است. فقدان کمترين استانداردهاى ايمنى کار هر ساله تعداد زيادى از کارگران قربانى ميگيرد. تعداد قربانيان "سوانح محيط کار" در جهان کمتر از ديگر جنگهاى سرمايه داران نيست.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مراتب تاسف و همدردى خود را با بهمن زمانى و خانواده اش، با کارگران کارخانه سيمان و طبقه کارگر ايران که در وضعيت مشابهى قرار دارند، اعلام ميکند. مسئله ايمنى محيط کار و برخوردارى کارگران از بيمه مناسب و رايگان جزو بديهى ترين و اوليه ترين حقوق کارگران است. اگر سرمايه دارى همين حقوق اوليه را برسميت نميشناسد تنها دليل و منطق اش اينست که کارگر براى سرمايه بجز وسيله اى براى کسب سود نيست. کارگر از نظر سرمايه دار انسانى داراى حقوق نيست، موجودی است که حال و آينده اش را اولويت سرمايه تعيين ميکند. طبقه کارگر براى رهائى و خلاصی کامل از اين وضعيت راهى بجز پائين کشيدن اين نظام ننگين و درهم کوبيدن مناسبات استثمارگرانه اش را ندارد. در عین حال مبارزه برای بهبود شرایط کار یک امر دائمی است.

کارگران سيمان کرمانشاه ضروى است مجمع عمومى شان را برپا کنند و در باره کنترل ايمنى محيط کار و ايجاد استانداردهاى لازم، مسئله بيمه کارگران و پاسخ دادن کارفرما به اين کلاهبردارى و دزدى آشکار از کارگران، مسئله تامين معيشت و زندگى خانواده بهمن زمانى و پرداخت غرامت به او تصميم بگيرند. مسئول اين جنايات در حق کارگران و بهمن زمانى سرمايه داران و دولت ارتجاعى اسلامى شان است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونيسم كارگری
٢۴دی ماه ١٣٨٦ – ١۴ژانویه ٢٠٠٨