"پايان دادن به تروريسم کار ماست"

در حاشیه ترور بی نظیر بوتو

عملیات تروریستی در پاکستان و کشته شدن بیست و چند نفر از جمله بی نظیر بوتو یک واقعه حاشیه ای در متن تحولات سیاسی جوامع کنونی نیست. گوشه ای از واقعیت هر روزه ای است که تروریسم بر بخش گسترده ای از جوامع بشری تحمیل کرده است. در عراق هر روزه نزدیک به صد نفر در جنگ تروریستها کشته و تکه تکه میشوند. بیش از یک میلیون نفر تاکنون جان خود را در جنگ تروریستی آمریکا و تقابل دستجات تروریستی از دست داده اند. در فلسطین هر هفته چندین نفر زیر بمباران و موشک باران ارتش اسرائیل جان خود را از دست میدهند. در ایران دولتی با تمام امکاناتش مردم را هر روزه تروریزه میکند. سازمانها و دولتهای تروریستی، اعم از اسلامی و غير اسلامى، تروریسم را به گوشه ای ٽابت از زندگی مردم تبدیل کرده اند.

هنوز تمام حقایق مربوط به این اقدام تروریستی روشن نشده است. احتمالات متعددی میتواند وجود داشته باشد. محافل گوناگونی در ارتش و دولت پاکستان میتوانند عامل این کشتار باشند. اما این عملیات بیشتر مهر و نشان اسلامیستها را بر خود دارد. انتحاری بودن عملیات و تهدیدات قبلی، جریان القاعده و اسلامیستها را در راس متهمین قرار میدهد.

این اقدام تروریستی زمینه ساز عملیات تروریستی دیگر خواهد شد. هیات حاکمه و دستگاه تبلیغاتی و میلیتاریستی آمریکا و متحدینشان در پاکستان میکوشند از این ماجرا برای تحکیم خط سیاسی "جنگ طولانى علیه تروریسم" بهره برداری کنند. در پی "انتقام" تلاش میکنند این جنایت را سکویی برای پیشبرد و گسترش عملیات تروریستی از نوع خود قرار دهند. اسلامیستها مستقیم و غیر مستقیم از این رویداد برای قدرتنمایی و ابراز وجود بیشتر خود استفاده خواهند کرد. این اقدام تروریستی یک گام دیگر جامعه پاکستان را به جنگ داخلی و کشمکش جریانات اسلامیستی و دولتی و محافل امنیتی پاکستان نزدیکتر خواهد کرد. واقعیت این است تا زمانیکه جهان در کنترل دولتها و جریانات تروریست و ارتجاعی قرار دارد، هر عملیات تروریستی زمینه ساز و توجیه گر عملیات تروریستی از سوی دیگر است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این سيکل جنایت تروریستی را محکوم میکند. ما عليه هر دو سوی این مسابقه تروریستی هستيم. ما برای برچیدن بساط هر نوع تروریسمی مبارزه میکنيم. "پايان دادن به تروريسم کار ماست. کار مايى که براى برابرى حقوق و حرمت انسانها و به کرسى نشاندن ارزش آنها تلاش ميکنيم. تروريسم دولتى را با بزير کشيدن دولتهاى تروريست بايد خاتمه دارد. تروريسم غير دولتى را بايد با پايان دادن به مشقات و تبعيضات و استثمار و اختناقى که انسانها را به استيصال سوق ميدهد و قربانى جريانات و سازمانهاى مرتجع ضد بشرى ميکند، از بين برد. با افشاى مذهب، قوم پرستى، نژاد پرستى و هر ايدئولوژى منحطى که براى انسان احترام قائل نيست. پاسخ ما مبارزه براى ايجاد جوامع باز و آزاد و برابر است که در آن آدميزاد و جان و حرمت و آسايشش ارزش داشته باشد... احزابى نظير ما، با هردو سوى اين مسابقه تروريسم مقابله ميکنند. با دولتهاى مرتجع و با جنبشها و احزاب مرتجع. اما فعلا چهره جهان را آنها ترسيم ميکنند. ما و احزابى نظير ما، بايد بشريت نوعدوست و آزاديخواه را عليه کل اين اوضاع به ميدان بکشيم. و تا چنين نشده، اين بساط ادامه دارد." (منصور حکمت)

فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری به طبقه کارگر و مردم اينست که به ميدان بيائید و دنيا را خود بدست بگيرید. بايد جهان را از دست بمب گذار ها و ژنرالها درآورد!

مرگ بر تروریسم!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ – ۶ دی ۱۳۸۶