پیام به خانواده های دانشجویان دستگیر شده

پدران و مادران گرامی

از جانب حزب اتحاد کمونیسم کارگری به شما پدران و مادران دانشجویان دستگیر شده درود میفرستم و برای مبارزه ای که آغاز کرده اید، آرزوی پیروزی میکنم. فرزندان شما، رفقا، فرزندان و برادران و خواهران ما هستند. ما در کنار شما از هیچ تلاشی برای آزادی این عزیزان فروگذار نخواهیم کرد. فرزندان ٽمره و امید زندگی و تلاش مادران و پدران هستند، باید آزاد و شاد و برابر و برخوردار از یک زندگی انسانی باشند.

پا به میدان گذاشتن شما برای آزادی بی قید و شرط فرزندانتان یکی از موٽرترین اقداماتی است که تاکنون در مبارزات اخیر صورت گرفته است. به شما در شکل دادن به نهاد "خانواده های دانشجویان دستگیر شده مراسم ۱۶ آذر ۸۶" تبریک میگویم.

شما به حق پرچمدار مبارزه برای آزادی تمامی دانشجویان دستگیر شده هستید. این پرچم را هر چه بلندتر به اهتزاز در آورید. امروز مبارزه برای آزادی دانشجویان دستگیر شده یک عرصه تعیین کننده تقابل میان اردوی آزادی و برابری و انسانیت و اردوی ارتجاع و جنایت و عقب ماندگی و اسلام  است.

شما میتوانید دامنه این مبارزه را گسترده تر کنید. میتوانید این نهاد را در شهرهای بزرگ کشور برپا کنید. میتوانید نهادتان را به نهاد خانواده کلیه دستگیر شدگان تبدیل کنید. شما میتوانید در راس مبارزه برای آزادی تمامی دستگیر شدگان، در راس مبارزه برای آزادی کارگران دستگیر شده، فعالین حقوق زن دستگیر شده، و تمامی زندانیان سیاسی قرار بگیرید.

از تمامی مردم بخواهید که به مبارزه شما بپیوندند. از تمامی پدران و مادرانی که فرزندانشان دستگیر شده اند بخواهید که به صف شما بپیوندند. متحدا و با برنامه از پیش اعلام شده به دیدار فرزندانتان بروید. یک روز را در هفته روز دیدار با فرزندانتان اعلام کنید. به تمامی خانواده های زندانیان سیاسی و همه دستگیر شدگان اعلام کنید که وعده ملاقاتتان در زندانهایی است که فرزندانتان در اسارت بسر میبرند. به دیدار کارگران زندانی بروید. به دیدار منصور اسانلو و محمود صالحی بروید. همه زندانیان سیاسی فرزندان شما هستند. تا آزادی کلیه دانشجویان و کارگران و فعالین حقوق زن دستگیر شده از پای ننشینید. دست تک تک تان را میفشارم و برایتان آرزوی موفقیت میکنم!

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۸ دسامبر ۲۰۰۷، ۲۷ آذر ۱۳۸۶