کارگران لاستیک البرز در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و مزایای خود مجددا دست به اعتصاب زدند!

بنا به گزارش منتشر شده در سایت "دسترنج"، ۳ هزار کارگر لاستیک البرز اعتصاب خود را مجددا از سر گرفتند. این کارگران با تجمع در محوطه کارخانه اعتصاب خود را آغاز کردند. قبلا کارفرما وعده داده بود که حقوق و مزایای کارگران را پرداخت خواهد کرد و از این رو کارگران اعتصاب خود را موقتا پایان داده بودند.

انجمن ضد کارگری اسلامی که تلاش میکرد مانع از سر گیری مجدد اعتصاب شود، از کارگران خواسته بود که دو ساعت به آنها فرصت دهند تا به وضع کارگران در مذاکره با کارفرما و یکی از نمایندگان مجلس رسیدگی کنند.

کارگران اعلام کرده اند که بمنظور دریافت خواسته های خود در محل کارخانه تحصن خواهند کرد و تهدید کرده اند چنانچه ناچار شوند، اعتراضشان را به خیابانها خواهند کشاند. در حال حاضر نیروهای انتظامی بمنظور سرکوب این اعتراض در اطراف کارخانه مستقر شده اند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اعتراض کارگران لاستیک البرز قویا حمایت میکند. پیروزی این مبارزه منوط به متکی کردن این اعتراض به مجمع عمومی کارگران و به میدان کشیدن خانواده های کارگری و جلب همبستگی سایر بخشهای کارگری در حمایت از این اعتراض است. کارگران تنها زمانیکه متحد و متشکل باشند میتوانند به خواستهای برحق خود دست یابند.

حکومت اسلامی، رژیم سرمایه در ایران است. عدم پرداخت بموقع حقوق و مزایای کارگری گوشه ای از شرایط برده واری است که نظام سرمایه داری در ایران حاکم کرده است. برای خلاصی از کلیت این وضعیت باید رژیم اسلامی و نظام سرمایه داری را نابود کرد.

زنده باد مجمع عمومی کارگران!
مرگ بر جمهوری اسلامی !
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۱۴ بهمن ۱۳۸۶ – ۳ فوریه ۲۰۰۸