http://www.wupiran.com/nashryeh_HTML/NO_19_HTML/EmmaHumphryPrize-SAZpress_clip_image002.gif
پیام سازمان آزادی زن بمناسبت اول ماه مه
اول ماه مه روز آزادی، برابری و رفاه!

روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز اعتراض به فقر و نابرابری، تبعیض، ستم و سرکوب، روز دادخواهی بشریت کارگر و اعلام مانیفست آزادیخواهی و برابری طلبی کارگری است. اول ماه مه روزی است که طبقه کارگر آزادیخواه، برابری طلب و سوسیالیست در اعتراض به سرکوب و استثمار سرمایه داری و به امید یک آینده آزاد و برابر و مرفه با پرچم های سرخ  به میدان می آید. از این رو است که اول مه فقط روز کارگران نیست. روز تمام انسان های آزادیخواه و برابری طلب، روز بشریتی است که علیه این پیش از تاریخ سرکوب و استثمار بپا خاسته است و برای یک دنیای بهتر، یک دنیای آزاد، برابر و مرفه مبارزه میکند.
زنان آزادیخواه!
اول ماه مه و 8 مارس بعنوان دو روز مهم در تاریخ بشریت آزادیخواه و برابری طلب به ثبت رسیده است. اول ماه مه روز اعتراض به نابرابری، روز نوید یک دنیای آزاد و برابر است. جنبش آزادی زن باید در این روز در کنار طبقه کارگر و تمام انسان های آزادیخواه به میدان بیاید و خواست آزادیخواهانه و برابری طلبانه خویش را با صدای رسا فریاد زند.
اول ماه مه امسال، بویژه روزی مهم و تعیین کننده در مبارزات مردم ایران برای آزادی، برابری و رفاه است. نزدیک به یک سال است که مردم ایران با چنگ و دندان علیه این رژیم سیاه و جنایتکار به میدان آمده اند؛ با تحمل مشقات بسیار و سرکوب خشن خواست خود را که به زیر کشیدن این رژیم سرکوب و زن ستیز است، به جهانیان اعلام کرده اند. رژیم اسلامی با تمام قوا میکوشد که مبارزات مردم، خیزش عظیم آزادیخواهانه آنها را سرکوب کند. این رژیم جنایتکار عزم جزم مردم را احساس کرده است. تلاش جنبش آزادی زن برای به زیر کشیدن این نظام فقر و فلاکت، نظام سرکوب و جنایت، نظام زن ستیز و آپارتاید جنسی را به عینه دیده است و رعشه مرگ را با پوست و گوشت لمس کرده است.
در چنین شرایطی، باید در اول مه به خیابان ها آمد. باید صدای اعتراض مردم در این روز در گوشه و کنار جامعه انعکاس یابد. اول مه یک روز مهم، یک روز اعتراض و دادخواهی است. در این روز جنبش آزادی زن باید در کنار جنبش طبقه کارگر در  پیشاپیش صفوف آزادیخواهی و برابری طلبی به حرکت درآید. اول مه روزی است که پیوند جنبش آزادی زن با جنبش آزادیخواهی طبقه کارگر برای یک آینده آزاد و برابر تحکیم می شود.


زنده باد آزادی و برابری
آذر ماجدی
رئیس سازمان آزادی زن
8 اردیبهشت 1389