http://www.wupiran.com/nashryeh_HTML/NO_19_HTML/EmmaHumphryPrize-SAZpress_clip_image002.gif

شادی صدر ربوده شد!

به گزارش میدان زنان، اوباش رژیم اسلامی شادی صدر، فعال جنبش حقوق زن را بشکلی وحشیانه در ساعت 11:30 روز 26 تیر ربودند و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. هنگام حمله به شادی صدر تعدادی از دوستان وی همراه او بودند. شادی صدر ابتدا کوشید با کمک همراهان خود از دست این اوباش فرار کند، اما متاسفانه این تلاش بی ثمر بود و اوباش اسلامی موفق شدند شادی صدر ر با خود ببرند.

سرکوب، ترور، شکنجه و اعدام مخالفین رژیم و فعالین حقوق زن، حقوق مدنی و انسانی یک ابزار همیشگی جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت بوده است. اما در ماه اخیر، در شرایطی که جنبش مردم برای آزادی، برابری، رفاه علیه این رژیم سرکوبگر ضد زن وسیعا به میدان آمده و در یک نبرد رودرو با آن قرار گرفته است، جمهوری اسلامی بر  ابعاد و شدت سرکوب افزوده است. سرکوب وحشیانه مردم در خیابان ها، دستگیری و ربودن افراد و انتقال آنها به محل های امن برای شکنجه وسیعا به پیش برده میشود. تاکنون ده ها نفر به وحشیانه ترین شکلی به قتل رسیده اند. ندا، سهراب، اشکان، یعقوب و ترانه تنها چند نام در میان ده ها است.

زنان طی این خیزش عظیم مردمی نقشی بسیار چشمگیر داشته اند. رژیم اسلامی خوب میداند که زنان و جنبش آزادی زن یک دشمن سرسخت نظام هستند. خوب میداند که جنبش آزادی زن به میدان آمده است تا نظام آپارتاید جنسی را به زیر کشد. اوباش اسلامی از جنبش آزادی زن بشدت در هراسند. ربودن فعالین حقوق زن، تلاشی برای ارعاب و ساکت کردن این جنبش است. اما جنبش آزادی زن آگاه است که دیگر نمیتواند در نیمه راه توقف کند؛ میداند که توقف در نیمه راه یعنی تحمل سرکوب بازهم بیشتر و خشن تر. بلایی که این اوباش بر سر ترانه موسوی آوردند قرار است درسی باشد برای تمام زنان و دخترانی که در مقابل "فرمان الهی" ایستادگی میکنند. رژیم اسلامی دارد یکبار دیگر فرمان سی سال پیش را تکرار میکند: "یا روسری یا توسری." 

اما، اینها تقلاهای پیش از مرگ است. تصاویر تغییر می بایند. صحنه های پرشور و افتخار آمیزی که در خیابان های کشور آفریده میشود، دارد سرنوشت رژیم اسلامی را رقم میزند. این شجاعت، استقامت و از خود گذشتگی قابل تحسین حاصل عزم جزم شده مردمی است که دیگر بردگی را نمی پذیرد، دیگر سرکوب و اختناق را تحمل نمیکند. ایران اکنون جامعه ای است که  شهروندان عادی آن به قهرمانان تاریخ ساز بدل شده اند. این آغاز پایان این رژیم ضد زن اسلامی است. این مزدوران باید بدانند که در مقابل مردم برای تمام این جنایات پاسخگو خواهند بود. همه این جانیان را محاکمه خواهیم کرد.

 

سازمان آزادی زن ربودن شادی صدر و کلیه فعالین حقوق زن را قاطعانه محکوم میکند. راهی سخت و پرمشقت در پیش داریم. اما تا آزادی و برابری فاصله زیادی نداریم. باید به بساط سرکوب و اختناق، زن ستیزی و نابرابری پایان دهیم.
اگر خواهان محاکمه این جانیان هستید، پتیشن زیر را لطفا امضاء کنید:
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?mk072009&1

ستم بر زنان موقوف
سرکوب زنان ممنوع
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
26 تیر 88

 

جانیان شرمتان باد!
تک تک تان را محاکمه خواهیم کرد!


چند روزی بود که نام و عکس زیبای ترانه موسوی در وبلاگ ها میگشت. همه از سرنوشت دردناک این دختر و از بلایی که این رژیم جنایتکار زن ستیز اسلامی بر سر این زن جوان آورده، صحبت میکردند. اخبار از دستگیری، شکنجه شدید و تجاوز دستجمعی وحشیانه به ترانه که در روز 7 تیر در حوالی مسجد قبا دستگیر شده حکایت میکرد. گفته میشد که مرد ناشناسی به خانواده ترانه تلفن زده و از انتقال وی به بیمارستان خبر داده است. گفته که او مشکل "ناموسی" داشته، تصادف کرده و به بیمارستان برده شده است. این جانیان به مادر و پدر دردمند ترانه گفته اند که رحم و مقعد او پاره شده است.  مادر و پدر به بیمارستان میروند ولی اثر و نشانی از ترانه بدست نمی آورند. فقط یک یک پرستاربه آنها میگوید که ترانه را بیهوش به بیمارستان آوردند و بیهوش نیز از بیمارستان بردند. پس از چند روز اضطراب، درد و غم و بی اطلاعی، روز چهارشنبه 24 تیر ماه 88 این مادر و پدر داغدیده مطلع میشوند که پیکر سوخته ترانه در بیابان های بین کرج و قزوین پیدا شده است.
شقاوت و ظرفیت جنایتکاری این رژیم شهره خاص و عام است. این نظام آدمکش های زنجیره ای است. تجاوز به دختران و زنان در زندان یکی از روش های شناخته شده این جانیان اسلامی در سرکوب مخالفین است. اما این بار اینها آنچنان افسار پاره کرده اند که خود از جنایت شان به هراس افتاده اند. از ترس برملا شدن شدت سبعیت و درندگی شان جنازه ترانه را سوزانده اند، تا آثار جرم شان را پاک کنند.
سازمان آزادی زن صمیمانه به خانواده داغدار ترانه تسلیت میگوید. ما را در غم خود شریک بدانید. به همراه شما برای ترانه گریستیم. بغض همچنان گلوی ما را میفشارد. قلبمان از درد سنگین است. تمام مردم را در غم عظیم تان سهیم بدانید. دنیا از شنیدن این جنایت دردناک به درد آمد. اما باید به این جانیان گفت: ترانه را هم کشتید با ترانه آزادی و برابری چه می کنید؟
این رژیم به روزهای آخر عمرش نزدیک شده است. مردم در کمین اینها نشسته اند و تا دستگاه کثیف لفت و لیس و جنایت اسلامی شان را به زیر نکشند از پا نخواهند نشست. مردم برای آزادی، برابری و رفاه به خیابان ها آمده اند. مردم آمده اند تا بساط آپارتاید جنسی را جمع کنند؛ آمده اند تا بساط حجاب اسلامی را برچینند؛ آمده اند تا سرکوب و اختناق، تبعیض و فساد و فقر و فلاکت را  جارو کنند.
جانیان شرمتان باد! تک تک تان را به محاکمه خواهیم کشاند. تک تک تان را به مجازات خواهیم رساند. هیچکدام تان را راحت نمیگذاریم. باید به سی سال سرکوب و جنایت، سی سال زجر و تحقیری که بر مردم تحمیل کرده اید، پاسخگو باشید. مردم در کمین تان نشسته اند، راه گریز ندارید.
اگر خواستار محاکمه این جانیان هستین لطفا پتیشن زیر را امضاء کنید:
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?mk072009&1


زنده باد آزادی زن!
آزادی، برابری، رفاه
سازمان آزادی زن
26 تیر 1388- 17 ژوئیه 2009