مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:
آیا پس از عراق نوبت ایران است؟


در این سمینار به بررسی کشمکش نیروهای اصلی دو قطب تروریسم بین المللی و احتمال ورود این تقابل به فاز نظامی پرداخته خواهد شد. پی آمدهای حمله نظامی آمریکا، صف بندیهای احتمالی در واکنش به این رویداد در صفوف اپوزیسیون و همچنین جنبش کمونیسم کارگری مورد بحٽ قرار خواهد گرفت. این سمینار همچنین به رئوس وظایف تبلیغی و سازماندهی کمونیسم کارگری چه در ایران و چه در خارج از ایران خواد پرداخت.


علی جوادی
مکان: شبکه پالتاک، گروه خاور میانه – ایران
 یکشنبه ۲۱ اکتبر، ساعت ۹ شب بوقت اروپای مرکزی
و بطورهم زمان در یاهو مسنجر
Markazmkk@yahoo.com
worker.communism.studies@gmail.com
http://markazmkk.blogfa.com