رژه روز جهانی زن در تورنتو_ كانادا
"مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری آپارتاید جنسی"

اجتماع و تظاهرات روز جهانی زن در تورنتو با شركت چندین هزار نفر با شكوه  تمام  در روز شنبه ۶ مارس برگزار شد. روز جهانی زن طبق سنت هر ساله با اجتماع در یكی از مراكز دانشگاه تورنتو و  با سخنرانی چندین  فعال اجتماعی و حقوق زن آغاز شد. در خارج از سالن سخنرانی فعالین حزب اتحاد كمونیسم كارگری با برپایی میز نشریه  و اعلامیه در این مراسم شركت كرده و ضمن پخش نشریه سازمان آزادی زن، مقاله ای از آذر ماجدی درمورد انقلاب زنانه در ایران، نامه های سرگشاده هما ارجمند مسئول كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی به نخست وزیر كانادا و رئیس سازمان ملل در بین اجتماع كنندگان  به افشای رژیم ضد زن جمهوری اسلامی در محل پرداختند. تلویزیون گلوبل با فخری جواهری از كادرهای حزب اتحاد كمونیسم كارگری در رابطه با علت حضورش در مراسم روز جهانی زن مصاحبه داشت. اعضای حزب همچنین با شركت فعال در راهپیمایی طولانی كه از خیابانهای پرجمعیت شهر میگذشت با حمل بانرهای "مرگ بر جمهوری اسلامی، رژیم آپارتاید جنسی"  و پرچم سازمان آزادی زن در رابطه با ٨ مارس و شعاردادن حضور چشمگیری داشتند. در طول مسیری راهپیمایی فخری جواهری یكی از شعاردهندگان تظاهرات بود. مراسم روز جهانی زن در محل دانشگاه رایرسون به پایان رسید.

 

زنده باد همسبتگی بین المللی جنبش برابری طلب زنان
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حكومت كارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد كمونیسم كارگری _ تشكیلات تورنتو
۷ مارس ۲٠۱٠